Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
 1. Co Pan/Pani rozumie pod pojęciem służebności gruntowej? Jaką treść powinna zawierać mapa do ustalenia służebności gruntowych?
 2. Geodeta otrzymał zlecenie na ustalenie granicy nieruchomości nabywanej przez Gminę. W trakcie ustalania granicy między sąsiadami powstał spór co do jej przebiegu. Jakie powinno być dalsze działanie geodety? Czy możliwe jest rozgraniczenie spornych nieruchomości?
 3. Geodeta wykonujący wznowienie znaków granicznych wysłał zainteresowanym stronom zawiadomienia o terminie i miejscu wznowienia znaku. Jedno z zawiadomień wróciło w dniu wznowienia z adnotacją poczty „ nie podjęto w terminie” i datą stempla pocztowego 3 dni wstecz. Jakie powinno być zgodnie z prawem, w tym wypadku, działanie geodety?
 4. Jak skonstruowana jest księga wieczysta? Jaki jest udział geodezji w jej tworzeniu i prowadzeniu? Czy istnieje ustawowy obowiązek zakładania ksiąg wieczystych?
 5. Jakie czynności lub prace geodezyjne powinny być wykonywane podczas dokonywanego scalenia i podziału nieruchomości?
 6. Jakie dane są podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej a według jakich danych (w jaki sposób) określa się w księdze wieczystej uprawnionego do wykonywania prawa własności (użytkowania wieczystego)?
 7. Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku osoba występująca do wójta (burmistrza, prezydenta) o podział nieruchomości, którego celem jest wydzielenie działki budowlanej.
 8. Jakie przesłanki mogą stanowić o podjęciu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czynności poprzedzających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości. W jakiej formie następuje wszczęcie tego postępowania?
 9. Kiedy możliwe jest wykonanie wznowienia znaków granicznych? Jakie dokumenty i w jakim przypadku będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 10. Kto i w jaki sposób decyduje o podziale nieruchomości rolnej? Proszę podać ograniczenia dotyczące tego podziału oraz wymienić zasady, tryby, warunki i sposób podziału nieruchomości rolnej w przypadku tych ograniczeń.
 11. Kto i w jakim trybie rozstrzyga w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości? Należy wymienić wszystkie znane przypadki.
 12. Na czym polega modernizacja ewidencji gruntów? W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych niebędących drogami wodnymi?
 13. Na czym polega wznowienie znaków granicznych i co powinien zawierać protokół wznowienia tych znaków?/Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają zasady wykonywania czynności wznawiania znaków granicznych. Proszę podać szczegółowo zawartość protokołu z przeprowadzenia tych czynności.
 14. Na podstawie jakiego dokumentu można ujawnić w ewidencji gruntów i budynków prawo użytkowania wieczystego gruntów lub własność lokalu. Proszę wyjaśnić dlaczego?
 15. Paweł Kowalski i Piotr Kozłowski będący współwłaścicielami, we współwłasności łącznej, nieruchomości zabudowanej trzema budynkami, wystąpili do burmistrza o podział tej nieruchomości, zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu zniesienia współwłasności. Do wniosku dołączyli mapę z projektem podziału nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami. Jakie powinno być dalsze działanie organu administracji w tej sprawie ? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 16. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 17. Proszę podać jakie przepisy i wynikające z nich działania zapewniają aktualność ewidencji gruntów i budynków?
 18. Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków./Proszę opisać, czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proszę podać, w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest to możliwe. Proszę opisać także, w sposób szczegółowy zasady postępowania dla minimum dwóch różnych sytuacji. Odpowiedź uzasadnić podaniem przepisów prawnych.
 19. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 20. Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają możliwości i zasady wykonania scalenia i podziału nieruchomości. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie scalenia i podziału nieruchomości ? Proszę wymienić według kolejności ich wykonywania geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale.
 21. Proszę wymienić jakie czynności techniczne wykonuje i jakie dokumenty sporządza geodeta w trakcie scalenia i podziału nieruchomości.
 22. Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. W/g jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia?
 23. W budynku będącym częścią nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę trzema budynkami wydzielono i ustanowiono odrębne własności dwóch lokali mieszkalnych. W jaki sposób właściciel pozostałych budynków może dokonać podziału tej nieruchomości?
 24. W jaki sposób dokonać wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów w przypadku, gdy nie zachowała się osnowa jaka była wykorzystana do uzyskania tych danych?
 25. W jaki sposób na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z nieruchomości rolnej można wydzielić działkę o powierzchni 900 m2 przeznaczoną pod budowę domu. Czy to jest możliwe? Proszę uzasadnić odpowiedź. Co w tym przypadku powinien zawierać wstępny projekt podziału?
 26. W jakich przypadkach wojewoda będzie organem zatwierdzającym podział nieruchomości?
 27. W jakich sytuacjach można dokonać na wniosek właścicieli, podziału nieruchomości znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego jeśli dla obszaru gdzie zlokalizowana jest ta nieruchomość nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu. Dodatkowo wiadomo że ewidencja gruntów dla tego obrębu zakładana była 40 lat temu i w związku z tym granice tej nieruchomości (nie posiadającej księgi wieczystej), uwidocznione w ewidencji gruntów nie zgadzają się z faktycznym ich przebiegiem na gruncie po około 2-3 metrów. (Błędy w ewidencji gruntów). Co należy zrobić żeby opracowanie to prawidłowo wykonać?
 28. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugod oraz przez kogo powinna być podpisana?/Proszę opisać warunki, w których geodeta w postępowaniu rozgraniczeniowym może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic. Jakie cechy posiada taka ugoda? W jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać oraz przez kogo powinna być podpisana? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
 29. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 30. W postępowaniu o podział nieruchomości należało dokonać przyjęcia granic w oparciu o dane wykazane w katastrze nieruchomości, w związku z czym geodeta wykonawca zawiadomił wszystkie sąsiadujące z dzieloną nieruchomością strony. Jedna ze stron powiadomiła geodetę, ze nie może wziąć udziału w oznaczonym terminie z powodu umówionej wizyty lekarskiej. Jakie powinno być dalsze działanie geodety?
 31. W trakcie rozprawy granicznej wyniknął spór co do przebiegu dwóch odcinków linii granicznej pomiędzy sąsiadami X i Y Jak powinien postąpić wykonawca upoważniony przez Wójta do wykonania czynności rozgraniczenia?
 32. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych we wsi X, złożyli do wójta gminy wniosek o dokonanie scalenia i ponownego podziału ich nieruchomości na działki gruntu. Jakie czynności i w jakim terminie obowiązany jest podjąć wójt, w celu rozpatrzenia tego wniosku i przedstawienia radzie gminy projektu uchwały w w tej sprawie.
 33. Współwłaściciele mający łącznie 51% udziałów w nieruchomości przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania miejscowego pod budownictwo mieszkaniowe pragną dokonać jej podziału. Jednak trzeci współwłaściciel nie wyraża zgody na podział. Czy dwaj współwłaściciele mogą osiągnąć swój cel na drodze administracyjnej i w jaki sposób?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się