1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
 1. Co to jest tyczenie lokalizacyjne oraz punkt tyczony? Co zawiera szkic dokumentacyjny i na podstawie jakich dokumentów się go wykonuje?
 2. Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy?
 3. Do czego służy mapa do celów projektowych? W jakich skalach jest sporządzana? Kto w razie potrzeby decyduje o skali takiej mapy? Jak wygląda linia nieprzekraczalnej linii zabudowy?
 4. Do jakiej kategorii i klasy obiektów zalicza się zbiornik na kiszonkę? Jakie elementy tego obiektu podlegają pomiarowi? Podaj 5 innych klas należących do kategorii tego obiektu.
 5. Informacja o zgodności usytuowania z projektem - kto robi, jakie uprawnienia? Czy sieć ułożona z błędem 0.27m jest zgodna czy nie zgodna z projektem?
 6. Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu z naciskiem na pomiar wysokościowy. Co robi geodeta po inwentaryzacji?
 7. Inwestycja dla której musimy założyć osnowę pomiarową znajduje się na terenie leśnym. Nie ma możliwości aby osnowę tą założyć za pomocą techniki GNSS lub nalotu fotogrametrycznego. Najbliższe punkty osnowy geodezyjnej znajdują się w odległości 2 i 2.5 km. Jak taką osnowę zakładamy i czy ją stabilizujemy? Jeżeli stabilizujemy to w jaki sposób?
 8. Jaki może być błąd osnowy pomiarowej w stosunku do osnowy geodezyjnej? Omów zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej? Jakie dane znajdują się w bazie danych osnowy szczegółowej 3 klasy?
 9. Kto przeprowadza narady koordynacyjne?. Jakie informacje zawiera GESUT? Kto prowadzi GESUT i w jakiej formie?
 10. Które tyczenia podlegają zgłoszeniu? Co to jest szkic tyczenia i komu go przekazujemy?
 11. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 12. Odtworzenie punktów osnowy szczegółowej - co robi geodeta?
 13. Omów metody pomiarów osnów pomiarowych i realizacyjnych oraz zasady określania współrzędnych X, Y, H punktów tych osnów.
 14. Opisz inwentaryzację sieci wodociągowej?
 15. Podaj definicję mapy zasadniczej. Opisz warunki formalne i techniczne (przed pomiarem w terenie oraz po) sporządzenia mapy do celów projektowych.
 16. Podaj treść opisu mapy do celów projektowych oraz omów jej aktualność?
 17. Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac? Jaki jest dalszy tok postępowania wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości odnośnie znaków znajdujących się na jego terenie?
 18. Podczas pomiaru kontrolnego realizowanego w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych wykonawca prac geodezyjnych stwierdził, że współrzędne naroża budynku pozyskane z jednego z operatów zgromadzonych w zasobie różnią się od uzyskanych z pomiaru. Jaki powinien być dalszy sposób postępowania wykonawcy? Jakie elementy poza treścią mapy zasadniczej powinna zawierać taka mapa?
 19. Podkłady mapowe do ustalenia lokalizacji celu publicznego i planów zagospodarowania przestrzennego. Co zawiera część opisowa wniosku i decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Co zawierają te mapy?
 20. Proszę o wymienienie i skrótowe opisanie czynności formalnych i technicznych oraz materiałów, które powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu prac.
 21. Proszę określić czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych, w świetle obowiązujących przepisów, ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK.
 22. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie.
 23. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie. Wymień dokumentację, która jest podstawą określenia danych do tyczenia i podaj zbiory danych, które są aktualizowane na podstawie wyników geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
 24. Proszę opisać, kiedy należy stabilizować trwale punkty osnowy pomiarowej sytuacyjnej i jakich znaków geodezyjnych należy użyć. Jakie są zasady ochrony tych znaków?
 25. Proszę scharakteryzować państwowy system odniesień przestrzennych stosowany przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych.
 26. Rolnik chce na swojej działce siedliskowej postawić budynek gospodarczy o wymiarach 6x7 m. Co robimy, co tyczymy, czy sporządzamy operat (jeżeli tak tak to co zawiera operat).
 27. Tyczenie - czynności geodety przed i po wytyczeniu?
 28. Wiata na pozwolenie na budowę. Co podlega wytyczeniu oraz jakie dokumenty przekazujemy kierownikowi budowy?
 29. Wykonawca w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej stwierdził odstępstwo w jego przebiegu w stosunku do projektu o wartość 1,0 m. Jaki jest dalszy tryb postępowania wykonawcy w tej sprawie. Jaka dokumentacja z pomiaru powykonawczego powinna być wykonana?
 30. Wymień metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Co to jest rzędna? Jakie są dopuszczalne długości rzędnych? Co stanowi centr dla znaku geodezyjnego poziomego i wysokościowego?
 31. Wymień uczestników procesu budowlanego. Jakie obowiązki ciążą na inwestorze i kierowniku budowy jeżeli chodzi o inwentaryzację? Jakie dokumenty powstają z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i komu się je przekazuje?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się