Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
 1. Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy), w wyniku wykonanych prac geodezyjnych w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowlanego. Czy możliwa jest zmiana dokonanego wpisu?
 2. Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest sporządzenie mapy do celów projektowych w lokalnym układzie współrzędnych? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 3. Geodeta podpisał umowę na wykonanie geodezyjnego pomiaru wysokościowego szczegółów terenowych. W PODGiK są dostępne dane dotyczące reperów geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej, które znajdują się w odległości 0,15 km i 3,2 km od obiektu oraz operat z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej ,wykonanej na sąsiedniej działce. Proszę uzasadnić, czy w tym przypadku: a) geodeta ma obowiązek dowiązania pomiaru do ww. obydwu reperów? b) czy i pod jakim warunkiem dopuszczalne jest dowiązanie pomiaru do jednego reperu?
 4. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza takie ustalenie oraz jakie sankcje grożą za ustalenie niewłaściwe.
 5. Jakie akty prawne, w jaki sposób i w jakim zakresie regulują sprawę wstępu na nieruchomość, osoby wykonującej prace geodezyjne?
 6. Jakie obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych oraz w związku z wykonywaniem robót związanych z utrzymaniem wód oraz na jakich zasadach następuje udostępnienie części takich nieruchomości dla wykonania robót. Jakie prawa przysługują geodecie wykonującemu prace geodezyjne w terenie w tym związane z wykonywaniem pomiarów dla w/w celu.
 7. Jakie przepisy prawne w randze ustawy regulują, które obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kto jest odpowiedzialny za te prace? Proszę podać ewentualny, swój komentarz do zapisów ustawowych.
 8. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa się warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt prawny?
 9. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. Do jakiej grupy dokładnościowej przy pomiarach sytuacyjnych należy zaliczyć te linie i z jaką dokładnością.
 10. Jakim warunkom powinna odpowiadać mapa do opracowania projektu sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej itp.?
 11. Jakimi znakami należy utrwalać punkty szczegółowej poziomej osnowy realizacyjnej, od czego to zależy i jak należy je chronić?
 12. Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe.
 13. Które przepisy i w jaki sposób regulują geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych? Jakie dokumenty, w związku z wyznaczeniem obiektu budowlanego, powinien sporządzić geodeta celem przekazania ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 14. Na czym polega generalizacja obiektów w pracach geodezyjnych i kartograficznych? Kto i na jakim etapie prac wykonuje generalizację obiektów?
 15. Opisz wymagania dokładnościowe geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu wykonywanych w celu tworzenia i aktualizacji baz danych BDOT500 i GESUT.
 16. Proszę o zdefiniowanie pojęcia gleboznawcza klasyfikacja gleb oraz podanie zasad oznaczania w treści mapy do celów projektowych konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych.
 17. Proszę określić co to jest „znak geodezyjny”. Kto dokonuje przeglądu i konserwacji znaków.
 18. Proszę określić czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych, w świetle obowiązujących przepisów, ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK.
 19. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie./Proszę opisać, w sposób ogólny, jakie obiekty budowlane i jakie elementy tych obiektów podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie. Z jakich przepisów prawnych wynika obowiązek geodezyjnego tyczenia obiektów budowlanych?
 20. Proszę określić, kiedy obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Czy wymienione niżej obiekty budowlane wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych oraz dokonania uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (uzasadnij odpowiedź): parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 45 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie mniejszej niż 5,80 m, miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 15 stanowisk włącznie; przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 40 m2; szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 35 m3.
 21. Proszę określić, w jakim przypadku wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki budowlanej?. Proszę opisać jakie warunki powinny być spełnione oraz czynności poprzedzające wydanie tej decyzji.
 22. Proszę opisać czynności geodety przy tyczeniu projektowanych wysokości fundamentów obiektów budowlanych.
 23. Proszę opisać kto, zgodnie z przepisami, odpowiada za system ochrony znaków geodezyjnych.
 24. Proszę opisać na ilu poziomach klasyfikacyjnych w bazie danych GESUT i BDOT500 są grupowane obiekty. Co znajduje się na poszczególnych poziomach? Jakie są zasady kodowania?
 25. Proszę opisać osnowy wykorzystywane do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w szczególności należy wymienić rodzaje, klasy i dokładności osnów oraz kryteria zaliczania punktów osnów do odpowiedniej klasy.
 26. Proszę opisać sposób zakładania osnowy pomiarowej oraz zasady wyrównania współrzędnych i oceny dokładności tej osnowy z wykorzystaniem danych archiwalnych PZGiK i danych z pomiarów przy pomocy GNSS.
 27. Proszę opisać w jakim celu zakłada się dziennik budowy? Proszę podać jakie informacje, w czasie realizacji projektu obiektu budowlanego, geodeta wpisuje do dziennika budowy.
 28. Proszę podać jakie przepisy prawa i w jaki sposób określają czynności odtwarzania punktów poziomej osnowy szczegółowej. Jakie czynności związane z odtworzeniem powinien wykonać geodeta?
 29. Proszę podać które akty prawne, i w jaki sposób, regulują zasady wykonywania oraz treść i zakres mapy do celów projektowych.
 30. Proszę podać które bazy danych PZGiK, i w jakim zakresie, należy zaktualizować po otrzymaniu dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji zakładając, że dokumentacja ta obejmuje: budynki (produkcyjny, magazyn, tymczasowy budynek biura budowy); ekran akustyczny, trawnik, odwodnienie liniowe; urządzone drogi i place; trwałe ogrodzenie terenu, bramy i furtki; uzbrojenie techniczne terenu (sieć wodociągowa i kanalizacyjna przyłączone do sieci zewnętrznych, sieć energetyczna i telefoniczna); zieleń wysoka (drzewa iglaste), a pomiar inwentaryzacyjny wykonany był w oparciu o trwale stabilizowaną osnowę realizacyjną w układzie 2000.
 31. Proszę podać ogólne zasady zakładania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000. Które przepisy prawne regulują tę kwestię?
 32. Proszę podać podstawowe zasady tworzenia mapy zasadniczej: czyim jest zadaniem, co stanowi jej treść, sposób jej tworzenia?
 33. Proszę podać w jakich przypadkach i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną./Kiedy i w jakim celu zakłada się poziomą i wysokościową osnowę realizacyjną? Które przepisy prawne regulują to zagadnienie?
 34. Proszę podać zasady generalizacji obowiązujące przy pomiarze sieci uzbrojenia terenu i przedstawianiu tej sieci na mapie zasadniczej.
 35. Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, identyfikacja punktów narożnych). Proszę wymienić elementy opisu budynku na mapie zasadniczej. Proszę podać w jakiej bazie danych wykazywany jest obiekt „budynek”?
 36. Proszę podać źródła z których pozyskuje się dane do zakładania i prowadzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Proszę podać jakie warunki techniczne (dokładności, metody pomiaru i inne) muszą spełniać dane wprowadzane do bazy.
 37. Proszę podać, które akty prawne i w jaki sposób określają dokładność pomiaru punktu granicznego działki. Proszę skomentować.
 38. Proszę podać, w jaki sposób obowiązujące akty prawne regulują sprawę stosowania osnów do tyczenia sytuacyjnego elementów projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz obiektów budowlanych.
 39. Proszę scharakteryzować linie rozgraniczające drogę publiczną. W jakim dokumencie linie te są ustalone?
 40. Proszę scharakteryzować państwowy system odniesień przestrzennych stosowany przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych./Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych stosowany jest państwowy system odniesień przestrzennych. Proszę opisać, jakie elementy tworzą ten system. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych.
 41. Proszę wyjaśnić określenie „geodezyjne opracowanie projektu” oraz podać treści szkicu dokumentacyjnego./Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają czynności, które należy wykonać w ramach „ geodezyjnego opracowania projektu ”. Proszę podać, jaką treść powinien zawierać szkic dokumentacyjny.
 42. Proszę wymienić jakie elementy tworzą opis przewodu przedstawionego w treści mapy zasadniczej, która jest tworzona wg obowiązujących standardów?
 43. Proszę wymienić typowe błędy topologiczne, które należy wyeliminować w procesie wprowadzania obiektów do bazy danych BDOT500 i GESUT.
 44. Proszę zdefiniować i opisać sposób zakładania osnowy pomiarowej w postaci sieci modularnych.
 45. Proszę zdefiniować pojęcie obiektu budowlanego oraz jakie wymagania musi spełniać obiekt budowlany przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu. Czy obiekty budowlane wymagają uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 46. W jakim celu tworzy się roboczą bazę danych i kiedy ujawnia się w tej bazie współrzędne punktów granicznych ustalone na podstawie pomiaru i pola powierzchni działek ewidencyjnych obliczone na podstawie wyników pomiaru oraz z jakich zbiorów tworzy się mapę zasadniczą.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się