Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMAT: Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/01/27 14:37 #6151

 • zmooda
 • zmooda Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 196
1. Statut określający organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nadaje:
a) Główny Geodeta Kraju, w drodze zarządzenia,
b) Minister Infrastruktury i Budownictwa w drodze rozporządzenia,
c) Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia,
d) Prezydent RP.
2. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej?
a) ministrowie,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) urzędy gmin,
d) starostowie.
3. Wspólne korzystanie przez państwa Unii Europejskiej ze zbiorów Infrastruktury Informacji Przestrzennej podlega wyłączeniu, jeżeli mogłoby stanowić zagrożenie dla:
a) bezpieczeństwa państwa,
b) bezpieczeństwa publicznego,
c) działalności Policji,
d) działalności prokuratury.
4. Osoba wykonująca prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo:
a) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych,
b) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych,
c) odpłatnego umieszczania znaków geodezyjnych na budynkach,
d) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
5. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:
a) spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
b) postępowania w sprawach karnych skarbowych,
c) wydawania zaświadczeń,
d) skarg i i wniosków przed organami organizacji społecznych.
6. W przypadku niedopuszczenia osoby ubiegającej się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się część opłaty egzaminacyjnej wynoszącą:
a) 80% wniesionej opłaty,
b) 40% wniesionej opłaty,
c) 50% wniesionej opłaty,
d) 20% wniesionej opłaty.
7. Polskie Normy:
a) są stosowane dobrowolnie,
b) mogą być powoływane w przepisach prawnych,
c) po opublikowaniu są obligatoryjne,
d) korzystają z ochrony jak utwory literackie.
8. Tereny zamknięte z punktu widzenia przepisów geodezyjnych to:
a) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa określone przez wojewodę,
b) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych,
c) tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa określone przez Prezesa Rady Ministrów,
d) tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
9. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej obejmuje informacje:
a) identyfikator zbioru danych przestrzennych,
b) nazwę zbiorów danych przestrzennych,
c) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
d) dotyczące ograniczenia udostępniania danych.
10. Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między innymi:
a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
b) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu do pzgik,
c) wykonywanie czynności technicznych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
d) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
11. Przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się do:
a) Stowarzyszeń,
b) funduszy celowych,
c) Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) organów administracji rządowej.
12. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju obejmuje systemy:
a) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego ,
b) identyfikatorów i nazw miejscowości,
c) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
d) ewidencji gruntów i budynków.
13. Ochrona znaków grawimetrycznych jest zadaniem:
a) Głównego Geodety Kraju,
b) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) starosty,
d) marszałka województwa.
14. Dokument obliczenia opłaty zawiera w treści:
a) datę wydania,
b) informacje kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej) organu prowadzącego zasób,
c) opłatę za przesyłkę,
d) adres poczty elektronicznej wykonawcy prac geodezyjnych.
15. Główny Geodeta Kraju jest:
a) centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii,
b) powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
c) organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
16. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego:
a) wydawane na żądanie komorników sądowych,
b) wydawane na żądanie prokuratury,
c) wydawane na żądanie sądów administracyjnych,
d) wydawane na żądanie sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa.
17. Legalizacji przyrządów pomiarowych dokonują:
a) Prezes Głównego Urzędu Miar,
b) organy administracji miar,
c) producenci przyrządów pomiarowych,
d) dystrybutorzy przyrządów pomiarowych.
18. Obiekt o kodzie KTPL01 to:
a) jezdnia,
b) ulica,
c) plac,
d) peron.
19. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów organizacji społecznych są.:
a) organy wyższego stopnia tych organizacji,
b) organ państwowy sprawujący nadzór nad organizacją, gdy brak statutowych organów wyższego stopnia,
c) wojewoda,
d) sąd rejestrowy.
20. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
a) zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych,
b) wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000,
c) tworzenie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków,
d) wykonywanie zobrazowań lotniczych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.
21. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
a) wykaz osób przewidzianych do wykonania kontroli,
b) oznaczenie organu,
c) ramy czasowe kontroli,
d) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
22. W skład komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wchodzą:
a) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
b) dwaj zastępcy przewodniczącego,
c) sekretarz,
d) 110 członków.
23. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju:
a) jest prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju,
b) jest prowadzony w sposób zinformatyzowany,
c) nosi skróconą nazwę TERYT,
d) jest prowadzony w sposób zinformatyzowany i analogowy.
24. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych następuje:
a) niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie,
b) nie później niż w terminie 7 dni,
c) z chwilą przyjęcia dokumentacji do pzgik, gdy wniosek jest składany łącznie z przekazywaną dokumentacją,
d) w terminie 14 dni.
25. PRG tworzy się z wykorzystaniem informacji i zbiorów danych:
a) ewidencji gruntów i budynków,
b) TERYT,
c) systemu LPIS,
d) zawartych w umowach międzynarodowych.
26. Identyfikator zbioru danych przestrzennych zawiera elementy:
a) PL,
b) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór,
c) nr porządkowy ewidencji ,
d) rok wpływu zbioru.
27. Organ administracji publicznej doręcza pisma :
a) pocztą, listem poleconym,
b) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego,
c) przez swoich pracowników,
d) za pokwitowaniem przez inne upoważnione osoby.
28. Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu powinien zgodnie z wzorem zawierać:
a) datę,
b) imię i nazwisko wnioskodawcy,
c) REGON wnioskodawcy,
d) obywatelstwo wnioskodawcy.
29. Uchwały Rady Ministrów obowiązują:
a) jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu,
b) jednostki administracji publicznej,
c) organy samorządowe,
d) samorząd wojewódzki.
30. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy dotyczące:
a) nadania miejscowości statusu miasta,
b) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
c) zasad zarządu mieniem gminy,
d) nadania gminie statusu miasta.
31. Zdolność prawną ma:
a) osoba pełnoletnia,
b) każdy człowiek od chwili urodzenia,
c) osoba w wieku dwunastu lat,
d) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
32. Zgłoszenie prac geodezyjnych wg wzoru zawiera:
a) rodzaj zgłaszanych prac,
b) adresata zgłoszenia,
c) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac,
d) podpis wykonawcy prac.
33. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach:
a) 1:5000,
b) 1:10 000,
c) 1:20 000,
d) 1:50 000.
34. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
a) dzieli gminy,
b) nadaje gminie lub miejscowości status miasta,
c) ustala nazwy gmin,
d) ustala siedzibę władz gminy.
35. W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone:
a) mapy topograficzne w skali 1:10000,
b) mapy ogólnogeograficzne w skali 1:100000,
c) mapy tematyczne tworzone przez marszałka województwa,
d) kopie baz danych pozyskane z powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie geodezji i kartografii.
36. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) o znaczeniu powiatowym,
b) o znaczeniu wojewódzkim,
c) o znaczeniu krajowym,
d) na terenach zamkniętych.
37. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych zawiera:
a) nazwisko i imię osoby zainteresowanej,
b) imiona rodziców osoby zainteresowanej,
c) obywatelstwo osoby zainteresowanej,
d) numer PESEL.
38. Geodetą gminnym może być osoba, która:
a) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
c) posiada 3.letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
d) posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.
39. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
a) zarządzenia wojewody,
b) zarządzenia ministrów,
c) Konstytucja,
d) ustawy.
40. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego:
a) zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
b) rozporządzać swoim zarobkiem,
c) zbywać nieruchomości własne,
d) udzielać pełnomocnictw do rozporządzania majątkiem.
41. Użytkownik programu komputerowego może bez zgody uprawnionego:
a) sporządzić kopię zapasową,
b) obserwować i testować program komputerowy w celu poznania jego idei i zasad,
c) przekazać innym osobom uzyskane informacje w wyniku testowania,
d) wykorzystać pozyskane informacje do wprowadzenia do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub innych czynności naruszających prawo autorskie.
42. Treść mapy zasadniczej wybranego obszaru zawiera m.in.:
a) godło mapy,
b) siatkę kwadratów,
c) układ wysokościowy,
d) ramkę arkusza mapy.
43. Legalnymi jednostkami miar są:
a) Jednostki Międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI) ,
b) określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar ,
c) jednostki używane zwyczajowo,
d) dziesiętne podwielokrotności jednostek układu SI i wprowadzonych rozporządzeniem nienależące do układu SI.
44. Uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych odpowiednimi klauzulami urzędowymi podlegają dokumenty na potrzeby:
a) postępowań administracyjnych,
b) postępowań sądowych,
c) dydaktyczne,
d) czynności cywilnoprawnych.
45. W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:
a) Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
b) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
c) Główny Inspektor Ochrony Przyrody,
d) Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
46. Protokół oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu sporządza:
a) geodeta powiatowy,
b) geodeta powiatowy działający na podstawie upoważnienia starosty,
c) komisja,
d) pracownik ośrodka dokumentacji.
47. Kto wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych?
a) wójt,
b) starosta,
c) właściwy wojewoda,
d) właściwy minister.
48. Licencja dotycząca udostępnianego zbioru danych :
a) otrzymuje numer składający się z 4 członów,
b) może dotyczyć pojedynczego materiału zasobu,
c) może dotyczyć wielu materiałów zasobu,
d) wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych.
49. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:
a) legalizację pierwotną przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu,
b) legalizację ponowną w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu,
c) kontrolę wyrywkową,
d) zatwierdzenie typu przyrządu przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu.
50. Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się tereny zajęte pod:
a) lotniska wojskowe,
b) porty wojenne,
c) obiekty obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju,
d) urządzenia marynarki wojennej.
51. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się:
a) w postaci dokumentów elektronicznych w formacie GML,
b) w postaci zaświadczeń,
c) za pomocą usług sieciowych,
d) drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
52. O wyznaczonym terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna powiadamia osobę zainteresowaną za pomocą zawiadomienia:
a) telefonicznego,
b) w postaci papierowej,
c) w postaci elektronicznej,
d) faksem.
53. Osobami prawnymi są:
a) urzędy gmin,
b) urzędy marszałkowskie,
c) urzędy wojewódzkie,
d) Skarb Państwa.
54. Przedmiotem prawa autorskiego jest:
a) mapa sozologiczna,
b) szkic tyczenia,
c) mapa ewidencyjna,
d) program komputerowy.
55. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają między innymi nastepujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
a) zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geodezyjnych,
b) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie,
c) ochrona znaków geodezyjnych,
d) zakładanie osnów realizacyjnych.
56. Do zadań Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy:
a) opiniowanie przedsięwzięć organizacyjnych dotyczących infrastruktury,
b) opiniowanie przedsięwzięć edukacyjnych dotyczących infrastruktury,
c) opiniowanie standardów dotyczących infrastruktury,
d) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem technicznym.
57. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się:
a) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu,
b) informacje o twórcy materiału zasobu,
c) skala mapy,
d) układ odniesienia.
58. W skład Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wchodzą komórki organizacyjne:
a) Zespół Analiz i Prognoz,
b) Departament Informacji o Nieruchomościach,
c) Departament Prawno-Legislacyjny,
d) Biuro Współpracy Zagranicznej.
59. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera:
a) nazwę miejscowości,
b) sposób wymiany nazwy,
c) gminę,
d) powiat.
60. Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa podlega lub jest nadzorowany:
a) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
b) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
c) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
d) Prezes Urzędu Transportu Drogowego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/01/30 16:59 #6194

 • ewelka
 • ewelka Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 90
 • Otrzymane podziękowania: 53
Moja propozycja odpowiedzi:
1 C
2 ACD
3 AB
4 ABCD
5 AB
6 A
7 AD
8 B
9 ABC
10 AC
11 BCD
12 ABC
13 AC
14 AC
15 AC
16 BD
17 B
18 C
19 AB
20 AC
21 AD
22 A
23 BC
24 AC
25 AB
26 ABC
27 BCD
28 AB
29 A
30 BC
31 ABD
32 ABCD
33 BD
34 ABCD
35 AC
36 AC
37 D
38 AB
39 ABD
40 AB
41 AB
42 ABCD
43 A
44 ABCD
45 B
46 C
47 C
48 BC
49 ABD
50 ABCD
51 ABC
52 BC
53 D
54 D
55 ABC
56 ABCD
57 AB
58 B
59 ACD
60 ABC

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/01/30 20:16 #6198

 • zmooda
 • zmooda Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 196
2 ABD
4 ABD
7 A
10 ABCD
13 C
15 ABC
17 AB
20 ABCD
21 BD
25 ABD
31 ABCD
35 ACD
36 D
37 AD
38 ABD
39 CD
42 ABC
43 ABD
44 ABC
57 ABCD
59 ABCD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/01/31 19:30 #6205

 • kamollos
 • kamollos Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 13
7 ABD
20 ACD
24 ABC
28 ABC
44 ABD
45 BC

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez kamollos.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/01 18:20 #6221

 • ewelka
 • ewelka Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 90
 • Otrzymane podziękowania: 53

zmooda napisał: 2 ABD
4 ABD
7 A
10 ABCD
13 C
15 ABC
17 AB
20 ABCD
21 BD
25 ABD
31 ABCD
35 ACD
36 D
37 AD
38 ABD
39 CD
42 ABC
43 ABD
44 ABC
57 ABCD
59 ABCD


2 OK
4 OK
7 według mnie ABD -> odnośnie odp. D " Prawo o miarach" art. 5 punkt 5
10 OK
13 OK
15 OK
17 OK
20 OK
21 OK
25 OK
31 według mnie ABD -> KC art. 12
35 OK
36 OK
37 OK
38 OK
39 OK
42 OK
43 OK
44 OK
57 OK
59 jaka podstawa prawna do odpowiedzi B ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 19:19 #6273

 • sebastian_z
 • sebastian_z Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 74
 • Otrzymane podziękowania: 8
7. Prawo o miarach art 5 pkt 5 gdzie ja takiego nie widzę?:O
59. podbijam pytanie ewelki ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez sebastian_z.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 20:40 #6276

 • Piotr140912
 • Piotr140912 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 3
26. Tylko AB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 20:57 #6277

 • Piotr140912
 • Piotr140912 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 3
wg mnie 42. ABCD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 21:10 #6278

 • Piotr140912
 • Piotr140912 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 3
pyt. 59- rozp. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
wg mnie odpowiedz prawidłowa to: ACD
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 21:30 #6280

 • zmooda
 • zmooda Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 196

kamollos napisał: 7 ABD
20 ACD
24 ABC
28 ABC
44 ABD
45 BC


45 tylko B. Nie ma Główny Inspektor Ochrony Przyrody

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 21:36 #6281

 • zmooda
 • zmooda Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 196

ewelka napisał: 2 OK
4 OK
7 według mnie ABD -> odnośnie odp. D " Prawo o miarach" art. 5 punkt 5
10 OK
13 OK
15 OK
17 OK
20 OK
21 OK
25 OK
31 według mnie ABD -> KC art. 12
35 OK
36 OK
37 OK
38 OK
39 OK
42 OK
43 OK
44 OK
57 OK
59 jaka podstawa prawna do odpowiedzi B ?


31 ABCD. W art 12 jest mowa o zdolności do czynności prawnych
59 B to zła odpowiedź

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez zmooda.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/06 21:38 #6282

 • zmooda
 • zmooda Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 196

Piotr140912 napisał: wg mnie 42. ABCD


odpowiedź D, czyli ramka arkusza mapy, tylko dla kroju arkuszowego, a w pytaniu jest mowa o mapie zasadniczej wybranego obszaru

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/09 13:02 #6316

 • Mariusz22051985
 • Mariusz22051985 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 5
44. Uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych odpowiednimi klauzulami urzędowymi podlegają dokumenty na potrzeby:
a) postępowań administracyjnych,
b) postępowań sądowych,
c) dydaktyczne,
d) czynności cywilnoprawnych.

ABD
§ 2. 1. Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych
dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/09 13:13 #6319

 • asiowa
 • asiowa Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 5
co do 44 to też uważam, że powinno być ABD
ale co do 10, to proszę podajcie mi podstawę odpowiedzi D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania testowe z 2017 r. - TEST 8 2018/02/09 13:57 #6324

 • Mariusz22051985
 • Mariusz22051985 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 5
10. Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między innymi:
a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
b) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu do pzgik,
c) wykonywanie czynności technicznych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
d) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie
uprawnień zawodowych.
2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:
1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
The following user(s) said Thank You: asiowa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Mariusz22051985.
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3
Czas generowania strony: 0.288 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się