Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT:

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/06 12:22 #13099

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31

jogi521 napisał: Patrząc na część tych odpowiedzi, zastanawiam się czy jeżeli nie zdam testu, mogę się odwołać, prosić o raport i prosić o podanie podstawy prawnej do odpowiedzi błędnych :)


Też sie nad tym zastanawiałem ale póki co trzeba wierzyć ze trafimy w klucz odpowiedzi GUGiKu i Wszyscy Zdamy bez Odwołań :) Powodzenia !

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/08 09:37 #13126

 • Karolina88
 • Karolina88 Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 95
 • Otrzymane podziękowania: 54
11. Główny Geodeta Kraju:
Wybierz jedną lub więcej:
a. sporządza projekty sprawozdań dotyczące funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej
b. sporządza projekty informacji dotyczące funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej
c. dokonuje z innymi organami wiodącymi uzgodnień mających na celu zapewnienie zgodności infrastruktury pod względem tematycznym
d. kontroluje przebieg prac w zakresie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej
Za tę wiadomość podziękował(a): Wedius, szymon.zagajewski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/10/26 19:09 #13796

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 7

Kasia J napisał: Rada gminy (miasta) swoją wolę wyraża poprzez:
a. decyzje
b. postanowienia
c. uchwały
d. zarządzenia


Szokujące ale faktycznie wszystkie odpowiedzi są poprawne. Sprawdzone na stronie testów GUGiK.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/10/28 08:34 #13811

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 3

panF napisał:

jogi521 napisał: Patrząc na część tych odpowiedzi, zastanawiam się czy jeżeli nie zdam testu, mogę się odwołać, prosić o raport i prosić o podanie podstawy prawnej do odpowiedzi błędnych :)


Też sie nad tym zastanawiałem ale póki co trzeba wierzyć ze trafimy w klucz odpowiedzi GUGiKu i Wszyscy Zdamy bez Odwołań :) Powodzenia !


No właśnie, trzeba trafić w "klucz". A czy ktoś może wie gdzie można sprawdzić ten tajemniczy klucz? Często pojawia się na forum wpis, że "sprawdzone na stronie GUGiK" - jak można to sprawdzić?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/10/28 21:06 #13819

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 7
Można sprawdzić w ten sposób że robisz test i zaznaczasz odpowiedz tylko na jedno pytanie (do którego masz wątpliwości) i kończysz test. Jeżeli masz poprawną odpowiedz dostaniesz z testu 1 punkt a jak źle to 0. Taka oto prostacka metoda ;)
Za tę wiadomość podziękował(a): sylek5, Vanguard

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/10/28 21:27 #13820

 • Siyey
 • Siyey Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy ktoś ma sprawdzone te pytania bądź jest pewny odpowiedzi ?

1) Księgi wieczyste :
Wybierz jedną lub więcej:
a. prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
b. prowadzi się w celu zabezpieczenia hipoteki
c. prowadzi się w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości
d. są zastrzeżone


2) Portal internetowy organu prowadzącego zasób powinien zapewniać co najmniej:
Wybierz jedną lub więcej:
a. możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych do zasobu
b. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu
c. udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych
d. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu

3) Pod pojęciem „interoperacyjność” rozumie się:
Wybierz jedną lub więcej:
a. udostępnianie danych przez platformę ePUAP
b. szybkość pozyskania danych z rejestrów publicznych
c. zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów
d. wzajemne przesyłanie danych między różnymi podmiotami publicznymi

4) Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu:
Wybierz jedną lub więcej:
a. przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków
b. przy scaleniu gruntów
c. przy scaleniu i podziale nieruchomości
d. przy podziale nieruchomości

5) Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmuje: (sprawdzone GUGIK)
Wybierz jedną lub więcej:
a. wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania
b. wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji
c. sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacj
i
d. Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków


6) Identyfikator ‘zbioru danych przestrzennych’:
Wybierz jedną lub więcej:
a. składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych
b. odpowiada numerowi porządkowemu pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych
c. odpowiada kodowi przestrzeni nazw
d. nadawany jest w momencie ujawniania tego zbioru w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej


7) Kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości?
Wybierz jedną lub więcej:
a. właściciel nieruchomości lub współwłaściciele
b. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony, Wójt Gminy, zarządca drogi
c. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony
d. właściciel nieruchomości, właściciele wszystkich nieruchomości sąsiednich


8) W jakim trybie następuje aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków?
Wybierz jedną lub więcej:
a. w drodze decyzji administracyjnej
b. w związku z przyjęciem operatu do zasobu
c. w drodze czynności materialno-technicznej
d. niezwłocznie


9) Z „centralnego repozytorium” Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ZSIN Główny Geodeta Kraju, z zachowaniem rozliczalności, udostępnia między innymi :
Wybierz jedną lub więcej:
a. na rzecz marszałka województwa – dane dotyczące gruntów, budynków położonych w granicach województwa
b. na rzecz starosty – dane dotyczące właścicieli i innych władających gruntami, budynkami i lokalami położonymi w granicach właściwości miejscowej tego organu
c. na rzecz starosty – dane dotyczące gruntów, budynków i lokali położonych w granicach właściwości miejscowej tego organu
d. na rzecz starosty – dane dotyczące działek ewidencyjnych położonych w granicach obrębu ewidencyjnego bezpośrednio sąsiadujących z obszarem właściwości miejscowej tego organu

10) Powiatową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) aktualizuje się w drodze:
Wybierz jedną lub więcej:
a. czynności materialnych
b. czynności materialno-technicznych
c. czynności technicznych
d. postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji


11) Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
Wybierz jedną lub więcej:
a. nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
b. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej
c. złożone w polskim urzędzie konsularnym
d. złożone przez żołnierza bezpośredniemu przełożonemu

12) Plan urządzenia lasu zawiera:
Wybierz jedną lub więcej:
a. opis stanu lasu
b. cele prowadzenia gospodarki leśnej
c. sposoby prowadzenia gospodarki leśnej
d. ocenę stanu lasu

13) Relacje topologiczne w bazie danych BDOT500 nie mogą zawierać: (sprawdzone GUGIK)
Wybierz jedną lub więcej:
a. odwołania do innych obiektów
b. kolizji z obiektami bazy GESUT
c. kolizji z obiektami bazy EGiB
d. niedociągnięć i przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni


14) Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się:
Wybierz jedną lub więcej:
a. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów
b. na wniosek
c. w związku ze zgłoszeniem prac
d. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłat

15) Organ przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości:
Wybierz jedną lub więcej:
a. wyłącznie na wniosek strony
b. z urzędu przy scalaniu gruntów
c. na wniosek strony
d. z urzędu

16) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić:
Wybierz jedną lub więcej:
a. bez zbędnej zwłoki
b. nie później niż w ciągu miesiąca
c. w ciągu miesiąca
d. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

17) Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów z ustawy O scalaniu i wymianie gruntów, w odniesieniu do granic spornych:
Wybierz jedną lub więcej:
a. nie ma związku z rozgraniczeniem nieruchomości na obszarze scalenia
b. następuje po decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
c. poprzedza decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości
d. zastępuje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości


18) Bazę obiektów topograficznych BDOT500 aktualizuje się między innymi na podstawie danych i informacji:
Wybierz jedną lub więcej:
a. zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej
b. pozyskanych z innych rejestrów publicznych
c. pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych
d. zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

19) Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach samoistnego posiadania może nastąpić: ???
Wybierz jedną lub więcej:
a. w wyniku okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych
b. w wyniku prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych
c. w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania, w drodze czynności materialno-technicznych


20) Sąd ustanawia kuratora do reprezentowania osoby prawnej między innymi w następujących sytuacjach:
Wybierz jedną lub więcej:
a. jeżeli w składzie organu brak osoby uprawnionej do jej reprezentowania
b. jeżeli nie może prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu
c. tylko wtedy, kiedy tego zażąda od sądu organ uprawniony do jego reprezentowania i jest to zasada generalna
d.
jeżeli osoba nie może być reprezentowana ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania

21) Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która między innymi:
a. została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości
b. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie
c. została wydana w oparciu o inną decyzje lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione
d. została wydana bez podstawy prawnej

22) Do pomiaru kontrolnego z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS można wykorzystać:
Wybierz jedną lub więcej:
a. punkty opisujące użytki gruntowe
b. punkt osnowy pomiarowej
c. punkt osnowy geodezyjnej
d. punkty opisujące zapory wodne

23) Gmina może wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:
Wybierz jedną lub więcej:
a. działalności na rzecz organizacji pozarządowych i współpracy ze społecznościami lokalnymi
b. wzajemnej współpracy
c. porozumień z organami tej administracji
d. ustaw

24) Osoba upoważniona przez starostę zwana klasyfikatorem przeprowadza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. badanie ksiąg wieczystych
b. sporządza wypisy z ewidencji gruntów przedmiotowych działek
c. przeprowadza czynności klasyfikacyjne w terenie
d. analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

25) Co należy do obowiązków kierownika prac geodezyjnych:
Wybierz jedną lub więcej:
a. zawiadomienie Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, o zakończeniu tych prac
b. zgłoszenie pracy geodezyjnej przed jej rozpoczęciem
c. kierowanie pracami geodezyjnymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru
d. przekazanie organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych oraz dokumenty powstałe w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej

26) Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu:
Wybierz jedną lub więcej:
a. niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych
b. niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ
c. w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji
d. w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji

27) Przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, prowadzonych odpowiednio przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, należy do zadań:
Wybierz jedną lub więcej:
a. geodety województwa
b. Głównego Geodety Kraju
c. marszałka województwa
d. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

28) W ramach współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji GGK jako organ wiodących w zakresie określonych tematów przestrzennych w szczególności:
a. sporządza projekty sprawozdań dotyczące funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej
b. sporządza projekty informacji dotyczące funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej
c. dokonuje z innymi organami wiodącymi uzgodnień mających na celu zapewnienie infrastruktury pod względem tematycznym
d. monitoruje przebieg prac w zakresie tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej


29) Podstawę do przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi:
a. dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych jako przedmiotu zamówienia publicznego w związku z wykonywaniem zadań starosty
b. zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu prac geodezyjnych
c. pozytywny wynik weryfikacji
d. dokument potwierdzający odbior tych zbiorów danych jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonaniem zadań GGK

30) Identyfikator zbioru danych przestrzennych: ???
a. nadawany jest w momencie ujawnienia tego zbioru w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych insfrastrukturą informacji przestrzennej
b. odpowiada numerowi porzadkowemu pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych
c. odpowiada kodowi przestrzeni nazw
d. składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych

31) Przy redakcji kartograficznej mapy zasadniczej stosuje się następujące zasady:
a. symolem przesłania się rysunek mapy, z wyjątkiem zanków kartogrficznych reprezentujących drzewa
b. linią przerywaną przesłania się linie ciągłe
c. linią grubą przesłąnia się linie cienkie
d. symbolem przesłania się rysunek mapy

32) Jeżeli przy wznawianiu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, ustalonych uprzednio, wyniknie spór co do ich położenia, strony mogą:
a. wystąpić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o rozstrzygnięcie sprawy
b. wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego
c. wystąpić do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego o rozstrzygnięcie sprawy
d. wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy

33) Dokumenty nie znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym mogą stanowić podstawę ustalenia przebiegu granic nieruchomości jeżeli:
a. zostały sporządzone przez Główny Urząd Pomiarów Kraju i organy mu podległe
b. zostały sporządzone przez byle urzędy katastralne
c. stanowią część operatu katastralnego
d. zawierają podpis wykonawcy i datę sporządzenia dokumentu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Siyey.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/10/30 16:42 #13824

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 7
Przesyłam odpowiedzi na kilka z tych pytań. Wszystkie sprawdzone na stronie GUGiK

Identyfikator ‘zbioru danych przestrzennych’:
a. nadawany jest w momencie ujawniania tego zbioru w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
b. odpowiada numerowi porządkowemu pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych
c. składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji zbiorów i danych przestrzennych
d. odpowiada kodowi przestrzeni nazw

Kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości?
a. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony
b. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony, Wójt Gminy, zarządca drogi
c. właściciel nieruchomości, właściciele wszystkich nieruchomości sąsiednich
d. właściciel nieruchomości lub współwłaściciele

Plan urządzenia lasu zawiera:
a. ocenę stanu lasu
b. opis stanu lasu
c. cele prowadzenia gospodarki leśnej
d. sposoby prowadzenia gospodarki leśnej


Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się:
a. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty
b. na wniosek

c. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów
d. w związku ze zgłoszeniem prac

Do pomiaru kontrolnego z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS można wykorzystać:
a. punkty opisujące zapory wodne
b. punkt osnowy pomiarowej
c. punkty opisujące użytki gruntowe
d. punkt osnowy geodezyjnej

Przy redakcji kartograficznej mapy zasadniczej stosuje się następujące zasady:
a. linią grubą przesłania się linie cienkie
b. symbolem przesłania się kontury sytuacji, z wyjątkiem znaków kartograficznych reprezentujących drzewa

c. symbolem przesłania się rysunek mapy
d. linią przerywaną przesłania się linie ciągłe
Za tę wiadomość podziękował(a): sylek5, emergency12

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez MapService.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/11/11 08:45 #13844

 • Wyszyn03
 • Wyszyn03 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 0
Wykonując testy na tej stronie często spotykam się z pytaniami takiego typu:

Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie jest:
a) marszałek województwa,
b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c) starosta
d) Główny Geodeta Kraju

Analizując art. 6a ustawy PGiK, moim zdaniem poprawnymi odpowiedziami są odpowiedzi a) marszałek województwa i c) starosta.
Jednak wykonując testy na tej stronie poprawną odpowiedzią jest jeszcze b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. I tutaj bym się spierał, gdyż w ustawie organem nadzoru jest wojewoda, który tylko wykonuje swoje zadania przy pomocy wingik-a.
Co o tym sądzicie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/11/11 14:36 #13845

 • Wyszyn03
 • Wyszyn03 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 0
W tamtej wiadomości już sam się pogubiłem, więc jeszcze raz.

Wykonując testy na tej stronie często spotykam się z pytaniami takiego typu:

Organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie jest:
a) marszałek województwa,
b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c) starosta
d) Główny Geodeta Kraju

Analizując art. 6a ustawy PGiK, moim zdaniem poprawnymi odpowiedziami są odpowiedzi:
a) marszałek województwa,
b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
c) starosta.
Jednak wykonując testy na tej stronie odpowiedź b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jest odpowiedzią niepoprawną. I tutaj bym się spierał, gdyż w ustawie organem nadzoru jest wojewoda, który tylko wykonuje swoje zadania przy pomocy wingik-a.
Co o tym sądzicie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/11/11 18:27 #13847

 • damianf.geo
 • damianf.geo Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
34. Mapę porównania z terenem należy obligatoryjnie wykonać w przypadku:
Wybierz jedną lub więcej:
a. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych
b. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja budynku
c. zakładania osnowy pomiarowej
d. badania treści wpisów w księdze wieczystej

W świetle nowych przepisów która odpowiedź waszym zdaniem jest prawidłowa?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/11/13 18:44 #13849

 • Geo-majster
 • Geo-majster Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Odpowiedź B jest prawidłowa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/11/13 21:16 #13850

 • Oleksy_aleksandra
 • Oleksy_aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 15
Wg mnie odp A. Obligatoryjnie tzn. obowiązkowo.

§  8. 
1.  Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/11/14 17:07 #13852

 • bialybytow
 • bialybytow Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 2
Raczej A, przy mdcp
bialybytow

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.232 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się