Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Test nr 7 - 21 luty 2019 r.

Test nr 7 - 21 luty 2019 r. 2020/02/06 18:26 #11619

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 4
t
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 7 - 21 luty 2019 r. 2020/02/14 14:37 #11748

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 198
1. Spory o właściwość pomiędzy komisjami dyscyplinarnymi w sprawie odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii rozstrzyga:
a) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
b) Główny Geodeta Kraju,
c) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na obszarze działania którego popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
2. Na mapie zasadniczej opis obiektów powierzchniowych przedstawia się:
a) co do zasady wewnątrz konturu obiektu,
b) w przypadku braku miejsca w konturze obiektu dopuszcza się umieszczenie opisu na odnośniku,
c) co do zasady na zewnątrz konturu obiektu,
d) co do zasady na zewnątrz konturu obiektu, równolegle do osi x układu współrzędnych.
3. Komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii odwołuje:
a) Minister Inwestycji i Rozwoju na wniosek Głównego Geodety Kraju,
b) Główny Geodeta Kraju,
c) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na wniosek Głównego Geodety Kraju,
d) Główny Geodeta Kraju za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. Dziennik praktyki zawodowej w zakresie geodezji i kartografii na wniosek zainteresowanej osoby wydaje:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) właściwy miejscowo wojewoda,
d) właściwy miejscowo marszałek województwa.
5. Nadanie miejscowości statusu miasta i ustalenie jego granic następuje :
a) w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów,
b) w drodze rozporządzenia Rady Ministrów,
c) w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych,
d) w drodze rozporządzenia Ministra Administracji.
6. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które między innymi:
a) nie ukończyły lat dwunastu,
b) nie ukończyły lat trzynastu,
c) są ubezwłasnowolnione całkowicie,
d) są ubezwłasnowolnione częściowo.
7. Na mapie zasadniczej opis obiektu: ‘obudowa przewodu’ o wartości atrybutu istnienie jako istniejący składa się między innymi z następujących elementów:
a) oznaczenia liczby rur, jeśli jest określona,
b) oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia terenu, jeśli jest określona,
c) oznaczenia grubości ściany obudowy,
d) oznaczenia literowego rodzaju obudowy.
8. W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między innymi:
a) operaty techniczne z prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w związku z aktualizacją bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych,
b) opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących podziałów,
c) operaty techniczne z prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w związku z weryfikacją bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych,
d) materiały geodezyjne związane z programowaniem prac urządzeniowo-rolnych.
9. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się między innymi w następujących zakresach:
a) geodezyjne pomiary podstawowe,
b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
c) fotogrametria i teledetekcja,
d) geodezyjna obsługa inwestycji.
10. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:
a) pobierają opłatę za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu aktów notarialnych,
b) nie pobierają opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie prokuratury,
c) nie pobierają opłaty za wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
d) pobierają opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
11. W skład Komisji egzaminacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wchodzą między innymi:
a) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
b) trzech wiceprzewodniczących,
c) jeden sekretarz,
d) pozostali członkowie.
12. Przy aktualizacji danych istniejących obiektów w bazie BDOT500 stosuje się następujące zasady:
a) zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu,
b) zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu nie skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu,
c) zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację,
d) zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu nie powoduje jego segmentację.
13. Projekt podstawowej osnowy geodezyjnej jest zatwierdzany przez:
a) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
b) Głównego Geodetę Kraju,
c) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji,
d) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
14. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w zakresie między innymi:
a) zasad zarządu mieniem gminy,
b) organizacji urzędu i instytucji gminnych,
c) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
d) zasad ruchu drogowego na drogach gminnych.
15. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej wymaga uprzednio zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy między innymi:
a) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
b) obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,,
c) układów wojskowych,
d) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym.
16. Przez umowę o dzieło strony zobowiązują się do:
a) wykonania oznaczonego dzieła,
b) terminowego wykonania dzieła,
c) zapewnienia odpowiedniej jakości dzieła,
d) oszczędnego gospodarowania materiałami zakupionymi do realizacji dzieła.
17. Osoba zainteresowana nabyciem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii może rozpocząć praktykę zawodową między innymi:
a) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy o pracę,
b) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy o praktykę absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych,
d) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a przedsiębiorcą.
18. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli między innymi:
a) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
b) decyzja został wydana z rażącym naruszeniem prawa,
c) decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
d) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa.
19. Uprawnienia podmiotu w zakresie wykorzystania udostępnionych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określone w licencji dotyczą między innymi:
a) możliwości ich przekształcania do postaci elektronicznej - w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej,
b) możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach – w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
c) możliwości ich udostępniania w systemach teleinformatycznych – w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
d) możliwości ich powielania - w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej.
20. Przez rejestr publiczny rozumie się między innymi:
a) rejestr służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny,
b) ewidencję służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny,
c) wykaz służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny,
d) listę służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny.
21. Zgodnie z zasadami redakcji kartograficznej mapy zasadniczej, gdy granice jednostek podziału terytorialnego i ewidencyjnego pokrywają się, na mapie :
a) przedstawia się wszystkie granice,
b) przedstawia się tylko granice wyższego rzędu,
c) przedstawia się tylko granice podziału ewidencyjnego,
d) przedstawia się tylko granice jednostek podziału terytorialnego.
22. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w I instancji, w terminie:
a) dwóch miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę wznowienia postępowania,
b) jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę wznowienia postępowania,
c) 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę wznowienia postępowania,
d) trzydziestu dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę wznowienia postępowania.
23. W postępowaniu modernizacyjnym projekt operatu opisowo-kartograficzny jest wykładany do wglądu osób zainteresowanych na okres:
a) 15 dni kalendarzowych,
b) 14 dni roboczych,
c) 15 dni roboczych,
d) 21 dni kalendarzowych.
24. Rezultaty narady koordynacyjnej, zarządzanej przez starostę w celu uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, utrwala się w formie:
a) opinii,
b) postanowienia,
c) protokołu,
d) zwykłego pisma urzędowego.
25. Materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, są między innymi:
a) materiały dotyczące obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ogólnodostępnych naziemnych i wodnych ciągów komunikacyjnych,
b) materiały oraz bazy danych, zawierające informację opisową o przeznaczeniu obiektów położonych na terenach zamkniętych, jeżeli informacjom o tych obiektach nadano klauzulę tajności,
c) materiały zawierające rezultaty pomiarów pozwalających na określenie współrzędnych z dokładnością właściwą dla map w skali 1:5000 lub większej,
d) zawierające rezultaty pomiarów pozwalających na określenie współrzędnych z dokładnością właściwą dla map w skali 1:10 000 lub mniejszej.
26. Organ prowadzący rejestr publiczny ‘Ewidencja gruntów i budynków’ dokonuje jego aktualizacji :
a) niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów,
b) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów przekazanych przez sądy, notariuszy oraz organy administracji publicznej,
c) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów przekazanych przez sądy, notariuszy oraz organy administracji publicznej,
d) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1. miesiąca od otrzymania dokumentów przekazanych przez sądy, notariuszy oraz organy administracji publicznej.
27. Przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych, w tym między innymi:
a) wytwarzanie,
b) modyfikowanie,
c) kopiowanie,
d) przechowywanie.
28. Mapa ewidencyjna jako standardowe opracowanie kartograficzne jest edytowana w następujących ciągach skalowych :
a) 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000
b) 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000, 1: 10 000,
c) 1: 250, 1: 500, 1: 1000, 1: 2000,
d) 1: 500, 1: 1000, 1, 1: 5000.
29. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza je właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:
a) opracowanie map ogólnogeograficznych,
b) opracowanie map topograficznych w skali 1: 10 000 dla obszaru województwa wykonywanych na zamówienie marszałka województwa,
c) utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
d) utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1: 100 000.
30. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z następujących zasobów:
a) gminnych,
b) powiatowych,
c) wojewódzkich,
d) centralnego.
31. W postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż:
a) 10 dni przed wyznaczonym terminem,
b) 7 dni przed wyznaczonym terminem,
c) 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem,
d) 15 dni przed wyznaczonym terminem.
32. Nie można wszczynać postępowania dyscyplinarnego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii, jeżeli od popełnienia czynu upłynęły:
a) dwa lata,
b) jeden rok,
c) trzy lata,
d) pięć lat.
33. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazane w ‘ewidencji miejscowości, ulic i adresów’ ustala się:
a) w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o pozwolenie na budowę,
b) przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę,
c) przed rozpoczęciem ich użytkowania,
d) w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się decyzji o pozwolenie na budowę.
34. Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się między innymi:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym,
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
c) przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w takiej postaci organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w takiej postaci w związku ze zgłoszeniem prac.
35. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji:
a) stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa,
b) stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła warunku,
c) stwierdza wygaśnięcie lub uchyla decyzję o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w drodze postanowienia,
d) stwierdza wygaśnięcie lub uchyla decyzję o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w drodze decyzji.
36. ‘Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju’ (TERYT) obejmuje systemy:
a) identyfikatorów i nazw miejscowości,
b) rejonów urbanistycznych,
c) identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
d) rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
37. Materiały zasobu pozyskuje się do zasobu w wyniku:
a) współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
b) przekazania do zasobu wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez wykonawców tych prac,
c) działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu,
d) przyjęcia darowizny.
38. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operatu technicznego przez marszałka województwa wykonawca prac kartograficznych:
a) ma prawo na piśmie ustosunkować się do wyników weryfikacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu weryfikacji,
b) nie ma prawa ustosunkowania się do wyników weryfikacji,
c) ma prawo odwołać się od wyniku weryfikacji do geodety województwa,
d) ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
39. Nie pobiera się opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydawane:
a) na żądanie komorników sądowych,
b) na żądanie prokuratury,
c) na żądanie organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
d) na żądanie sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa.
40. Geodetą gminnym może być osoba, która między innymi spełnia następujące wymagania:
a) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo administracyjne,
b) posiad uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2,
c) posiada 2-letni staż w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
d) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
41. W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów składany jest w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje:
a) niezwłocznie,
b) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku o uwierzytelnienie,
c) w terminie wskazanym we wniosku przez wykonawcę prac.
d) z chwilą przyjęcia tej dokumentacji do zasobu.
42. Udostępnianiu danych z bazy BDOT500 podlegają między innymi dane określające:
a) aktualny stan obiektów,
b) wyłącznie aktualny stan obiektów,
c) aktualnych stan obiektów i stan historyczny, jednakże wyłącznie wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
d) stan tych obiektów na inny historyczny moment po dacie założenia tej bazy.
43. Główny Geodeta Kraju wykonuje między innymi następujące zadania:
a) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne,
b) zakłada i prowadzi krajową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w szczególności danych ewidencji gruntów i budynków,
d) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.
44. Nieruchomościami rolnymi w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks cywilny są między innymi nieruchomości :
a) które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
b) które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
c) które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji ogrodniczej,
d) które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rybnej.
45. Karę pieniężną za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
a) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego,
b) Główny Geodeta Kraju jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu centralnego,
c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu powiatowego,
d) zawsze Główny Geodeta Kraju, niezależnie od części zasobu.
46. Wojewódzka komisja dyscyplinarna w sprawie odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii orzeka w składach:
a) czteroosobowych,
b) trzyosobowych,
c) pięcioosobowych,
d) sześcioosobowych.
47. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów składanych przez podmioty ewidencyjne w postępowaniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków rozstrzyga:
a) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w drodze decyzji,
b) starosta w drodze decyzji,
c) wojewoda w drodze decyzji,
d) marszałek województwa w drodze decyzji.
48. Rejestr ‘Ewidencja miejscowości ulic i adresów’ prowadzą między innymi właściwi miejscowo:
a) wójtowie,
b) burmistrzowie,
c) prezydenci miast,
d) starostowie.
49. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działa przy:
a) Ministrze Spraw Zagranicznych,
b) Głównym Geodeci Kraju,
c) Ministrze Cyfryzacji,
d) Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.
50. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu określa:
a) zgłoszenie pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej,
b) wytyczne wydane przez organ udostępniający materiały,
c) dokument obliczenia opłaty (DOO) wydany przez organ udostępniający materiały,
d) licencja wydana przez organ udostępniający materiały.
51. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, między innymi, jeżeli:
a) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu stanu prawnego,
b) urzędowego potwierdzenia stanu prawnego wymaga przepis prawa,
c) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów,
d) urzędowego potwierdzenia faktów wymaga przepis prawa.
52. Aktualizacja bazy danych BDOT500 następuje w celu:
a) ujawnienia nowych danych,
b) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym danymi zgodnymi ze stanem faktycznym,
c) zastąpienia danych niezgodnych z obowiązującymi standardami technicznymi danymi zgodnymi ze obowiązującymi standardami technicznymi,
d) wyeliminowania danych błędnych.
53. Redakcja kartograficzna, to proces opracowania mapy polegający na:
a) usunięciu konfliktów graficznych,
b) doborze obiektów stanowiących jej treść, zgodnie z przyjętymi w standardach technicznych kryteriami,
c) generalizacji obiektów stanowiących jej treść, zgodnie z przyjętymi w standardach technicznych kryteriami,
d) opracowaniu opisów.
54. W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydaje się odpowiednio następujące rodzaje świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:
a) pierwszego stopnia,
b) drugiego stopnia,
c) trzeciego stopnia,
d) czwartego stopnia.
55. Jednostki miar inne niż legalne jednostki miar mogą być stosowane, na mocy porozumień międzynarodowych:
a) w transporcie morskim,
b) w transporcie lotniczym,
c) w geodezji,
d) w transporcie kolejowym.
56. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie:
a) krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia,
b) osoby związanej z nim z tytułu miejsca zamieszkania,
c) w której był świadkiem lub biegłym,
d) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.
57. Notariusze przekazują właściwemu staroście odpisy aktów notarialnych, które zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości w terminie :
a) 30 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne,
b) 14 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne,
c) niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne
d) 21 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne.
58. Informacjom niejawnym nadaję się odpowiednio następujące klauzule:
a) do użytku służbowego,
b) ściśle tajne,
c) tajne,
d) poufne.
59. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydaje w odniesieniu do:
a) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
b) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa,
c) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa,
d) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda.
60. Do zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej należy między innymi:
a) prowadzenie krajowej bazy GESUT dla obszaru powiatu,
b) prowadzenie rejestru numeracji porządkowej nieruchomości dla obszaru powiatu,
c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) zakładanie osnów szczegółowych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 7 - 21 luty 2019 r. 2020/02/14 14:39 #11749

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 999
 • Otrzymane podziękowania: 198
1 B
2 AB
3 B
4 B
5 B
6 ABC
7 ABD
8 C
9 ACD
10 ABD
11 AD
12 AC
13 A
14 ABC
15 ABCD
16 A
17 ABCD
18 ACD
19 ABCD
20 ABCD
21 B
22 B
23 C
24 C
25 BC
26 C
27 ABCD
28 A
29 BD
30 BCD
31 B
32 C
33 C
34 ABCD
35 ABD
36 ACD
37 ABCD
38 D
39 BCD
40 BCD
41 D
42 AD
43 ABD
44 ABCD
45 ABC
46 B
47 B
48 ABC
49 B
50 D
51 ABCD
52 ABCD
53 ABCD
54 ABC
55 AB
56 CD
57 B
58 BCD
59 ACD
60 CD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 7 - 21 luty 2019 r. 2020/03/05 15:55 #12267

 • Piotrek W.
 • Piotrek W. Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 1
55. ABD
The following user(s) said Thank You: *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.193 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się