Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: 21. Przepisy obowiązującego prawa określają rodzaj i zakres opracowań i (...)

21. Przepisy obowiązującego prawa określają rodzaj i zakres opracowań i (...) 2019/08/25 12:39 #10593

 • Przemek1
 • Przemek1 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 121
 • Otrzymane podziękowania: 32
Przepisy obowiązującego prawa określają rodzaj i zakres opracowań i czynności geodezyjnych obowiązujących prac projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych. Proszę wymienić wszystkie potencjalne czynności geodezyjne wykonywane w tym procesie – na etapie prac przygotowawczych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy. W jakim dokumencie wchodzących w skład „dokumentacji budowy” geodeta potwierdza wykonywania tych czynności i w jakim terminie

Na etapie prac przygotowawczych
- Sporządzenie mapy do celów projektowych – projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopi aktualnej mapy zasadniczej (§ 4 czynności) zwaną mapą do celów projektowych (§ 5 czynności)
- Inwentaryzacja stanu istniejącego - przy opracowaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architektoniczno – budowlaną remontowanego obiektu (§ 7 czynności)
- Geodezyjne opracowanie projektu - projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych (§ 8 czynności). Przy geodezyjnym opracowaniu PZT wykorzystuje się o ile jest to niezbędne inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy (§ 55 standardy). Wyniki geodezyjnego opracowania utrwala się na szkicu dokumentacyjnym (§ 56 standardy)
§ 50 standardy
Na potrzeby przygotowania inwestycji budowlanych, oprócz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z opracowaniem MDCP, na wniosek uczestników procesu budowlanego wykonuje się geodezyjne pomiary syt-wys, mające na celu:
1) opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras, cieków lub zbiorników
2) obliczenie przemieszczeń mas ziemnych
3) ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi
4) szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych planowanych do remontu obejmującą w szczególności:
a) elewację budowli
b) rzuty poziome i pionowe pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
c) rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń
5) określenie wysokości charakterystycznych punktów obiektów budowlanych oraz terenu.

W trakcie budowy
Prawo budowlane art. 41
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy do których należy wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie.
Rozp. w sprawie czynności § 10
Wytyczenie w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego elementów określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, charakterystyczne punktu projektowanego obiektu, stałe punkty wysokościowe – repery
Standardy § 59, § 60
Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennik budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy
Rozp. w sprawie czynności § 12
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
- Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego
- Pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów podlegających inwentaryzacji przed ich zakryciem.

W jakim dokumencie wchodzących w skład „dokumentacji budowy” geodeta potwierdza wykonywania tych czynności i w jakim terminie.
Dziennik budowy i operaty geodezyjne wchodzą w skład dokumentacji budowy (art. 3.11 Prawo Budowlane) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy są upoważnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy (§ 9 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy). Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu wykonanie czynności geodezyjnych w toku budowy przekazując kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego (§ 15). Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. (§ 7 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy).

Po zakończeniu prac
Rozp. w sprawie czynności § 17- § 21
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. (§ 17)
Przed oddaniem obiektu do użytkowania, należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń (§ 18).

Geodeta sporządza operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy, który powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego (§ 19)
Geodeta w wyniku inwentaryzacji powykonawczej sporządza dokumentację umożliwiającą wniesienie zmian na mapę zasadniczą, EGiB i GESUT. (§ 20) Oryginał tej dokumentacji przekazuje do ODGiK, a kierownikowi budowę kopię mapy powstałej z inwentaryzacji powykonawczej (§ 21).

Standardy § 61.2
Uczestnicy procesu budowlanego mogą rozszerzyć zakres geodezyjnych pomiarów powykonawczych, w szczelności dotyczących pionowości elementów konstrukcyjnych trzonów windowych oraz stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłożą i odkształceń obiektów.
Prawo budowlane art. 57
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy geodeta przygotowuje dokumentacje geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.
The following user(s) said Thank You: Lkales

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Przemek1.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.197 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się