Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: 6/2018. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt?

6/2018. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt? 2019/01/30 21:45 #9360

 • ghostx
 • ghostx Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 95
 • Otrzymane podziękowania: 7
Jeżeli wątek powtarzam, to proszę o link, nie widziałam na forum o tym pytaniu.

Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt prawny ?.

Jakim aktem?

§ 3. 1. W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza
wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1—5 ustawy.

§ 9. 1. Warunki i wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala si´ w decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej część tekstowa i graficzna.Art 59 ust 1
Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Kto zatwierdza?
Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami od-rębnymi
.
3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.

Wymagania:

Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następują-cych warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budow-lanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowla-nego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.
2a. Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicz-nej.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rol-nego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Podstawa
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Coś jeszcze mozna dopisać?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6/2018. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt? 2019/02/03 23:52 #9411

 • Hub
 • Hub Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 0
Ja bym się bardziej oparł o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dodał też art. 4 ust.2:

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
(czyli dodatkowo decyzja ULICP)

+ art 54 (elementy decyzji ULICP)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6/2018. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt? 2019/05/13 20:14 #10057

 • PiotrS
 • PiotrS Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 9
Ja poszedłbym w tym kierunku:

Art. 4.2.W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1)lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2)sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Art.51.1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do:
1)inwestycji celu publicznego oznaczeniu krajowym i wojewódzkim −wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
2)inwestycji celu publicznego oznaczeniu powiatowym i gminnym − wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
3)inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych –wojewoda.

Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.

Art.54.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy określa:
1)rodzaj inwestycji;
2)warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
a)warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
b)ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego izabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
c)obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
d)wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
e)ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
3)linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,

co sądzicie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez PiotrS.

6/2018. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt? 2019/06/14 21:02 #10214

 • michal007
 • michal007 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 6
Art. 4.2 (ustawa o planowaniu przestrz.) - pełna zgoda, natomiast o inwestycjach celu publicznego nie piałbym nic - w takiej decyzji określa się "lokalizację inwestycji celu publicznego" a tu jest pytanie o warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

Art. 60.1 (ustawa o planowaniu przestrz.) - Kto wydaje decyzję, też trzeba przepisać.

Druga część pytania (wymagania i regulacje), tutaj oparłbym się o rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku mpzp

Paragraf 1 - cały

to moja opinia

Art.54 ustawy o planowaniu przestrzennym nie ma już w wykazie aktów prawnych

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez michal007.

6/2018. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa sie warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt? 2019/07/07 13:21 #10414

 • Michal1989
 • Michal1989 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 1
:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Michal1989.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.107 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się