Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2016/07/06 19:51 #2847

 • llukaszekk
 • llukaszekk Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 11
MOJA WERSJA ODPOWIEDZI:
Par. 6 Rozporządzenie w sprawie podziałów
Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości przyjęcie granic podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
W przypadku braku dokumentów wykazanych w pkt 1 (analizowany przypadek) granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie katastru.
Par. 36 Rozporządzenie w sprawie EGiB
§ 36. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji
geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
1) w postępowaniu rozgraniczeniowym,
2) w celu podziału nieruchomości,
3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,
4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania
prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i
ewidencji gruntów i budynków.
„7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością
odpowiednią dla ewidencji,
8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo
wyznaczonych punktów granicznych.
„§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są
wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku
geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych
ustaleniem przebiegu tych granic.
§ 39. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczającychje punktów
granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników
wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania,
potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych (ten przypadek nie zachodzi w ty przykładzie)
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych,
w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego
spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w
dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest
on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów,
przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te
granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych
oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające
znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.
5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z
przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
8. Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych
ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.”;
KOMENTARZ: Spór graniczny nie wpływa na dokonanie samego podziału nieruchomości, mimo iz granica jest sporna można wykonać prace związane z podziałem
PROSZĘ O KOMENTARZE I UWAGI. MOŻE KTOŚ MA INNY POMYSŁ NA TO PYTANIE?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2016/07/07 08:41 #2849

 • jkbsrwk
 • jkbsrwk Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 314
 • Otrzymane podziękowania: 67
Moim zdaniem nie ma sensu pisać o toku czynności przy ustaleniu granic. Trzeba się skupić na tym, że spór nie wstrzymuje podziału, a stronę trzeba pouczyć o możliwości wystąpienia o rozgraniczenie i odwołaniu od decyzji o wywłaszczeniu/odszkodowaniu. Jeśli chodzi o podstawę prawną to proponuję coś takiego:

W przypadku trybu spec ustawy drogowej: Nie ma czynności przyjęcia granic, więc mało prawdopodobne, żeby chodziło o ten tryb, ale gdyby starczyło czasu można o tym napisać i dodać, że gdy strona nie zgadza się z granicą nie wstrzymuje to czynności, wystąpienia o rozgraniczenie we własnym zakresie, oraz pouczyć o możliwości odwołania się od decyzji ZriD i decyzj o odszkodowaniu.

W przypadku trybu UoGN:
Rozporządzenie ws podziałów:
§ 6.
1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi nastepuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o któ- rych mowa w ust. 1 pkt 2. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach — osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.
§ 7.
1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5.

UoGN:
Art. 26.
1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Art. 112.
4. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Art. 129.
1. Odszkodowanie ustala starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5.

KPA:
Art. 127.
§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Rozporządzenie w sprawie standardów:
§ 67.
3. W przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub
2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2016/07/09 13:12 #2857

 • llukaszekk
 • llukaszekk Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 11
Od kiedy przy podziale pod ZRID nie spisuje się protokołu z przyjęcia granic? Przecież ten protokół należy spisać przy każdym podziale, nie zależnie od trybu. Odnosząc się do kwestii ustalenia, to jeżeli granice nie były określone z odpowiednią dokładnością etc ( nie były ustalone), to nie będzie można wprowadzić do ewidencji nowo powstałych działek po podziale, w myśl przepisu: par. 61 Rozp w sprawie EGiB: "numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów, których położenie względem osnowy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami sr. nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów oraz wzajemnego powiązania między nimi."
A tak z praktyki biorąc, wykonując w ostatnim czasie podziały pod drogi czy to ze ZRID czy normalnie, to tam gdzie granice nie były ustalone, to należało je ustalić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2016/07/09 13:53 #2858

 • jkbsrwk
 • jkbsrwk Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 314
 • Otrzymane podziękowania: 67
Protokół przyjęcia jest narzucony tylko przez UoGN. To, że urzędy wymagają go przy innych podziałach to już inna kwestia, ale podaj mi podstawę prawną, z której wynika, że mam obowiązek przy specustawach czy podziałach rolnych go sporządzać, a już tym bardziej zawiadamiać sąsiadów.

Jasne, że trzeba ustalić jeśli granica nie spełnia standardów, tu nie ma dyskusji. Ale w pytaniu jest o przyjęciu, a więc można się domyślić, że granica standardy już spełnia. Dlatego uważam, że szkoda czasu na rozpisywanie postępowania przy ustaleniu. Ale decyzja należy do Ciebie :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2016/07/09 14:02 #2862

 • llukaszekk
 • llukaszekk Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 11
i to jest cała trudność tych pytań wiele rzeczy nie do powiedzianych, gdzie mogą pojawiać się rożne odpowiedzi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2017/04/19 19:26 #4598

 • Karolima
 • Karolima Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 19
 • Otrzymane podziękowania: 0
Jaka jest podstawa prawna tego, że spór nie wstrzymuje czynności podzialowych, gdzie to jest napisane?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2017/04/21 20:36 #4615

 • rulo
 • rulo Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 64
 • Otrzymane podziękowania: 8
Rozp. W spr. Podziałów
1) granice PRZYJMUJE się wg kw oraz dokumentów czyli określających stan prawny (nie ma znaczenia czy się on komuś nie podoba)
2) jeśli nie ma kw oraz dokumentów to zawiadamia się ale granice i tak przyjmuje się według danych z katastru.
W innych procedurach dotyczących granic sąsiad może składać oświadczenia, wskazywać granice, odwoływać się do sądu i one służą do określania granic. Tu jest tylko przyjęcie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2017/09/09 21:19 #5427

 • Cieśla
 • Cieśla Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 1

jkbsrwk napisał: Protokół przyjęcia jest narzucony tylko przez UoGN. To, że urzędy wymagają go przy innych podziałach to już inna kwestia, ale podaj mi podstawę prawną, z której wynika, że mam obowiązek przy specustawach czy podziałach rolnych go sporządzać, a już tym bardziej zawiadamiać sąsiadów.)

jkbsrwk w której specustawie masz powiedziane jak mają być wykonane mapy z projektami podziału...? w żadnej. za to w większości (jaki nie we wszystkich specustawach masz sformułowanie". W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami" lub podobne. Zapis ten obliguje nas do stosowanie UGN w naszych pracach a więc i sporządzania protokołów z przyjęcia granic nieruchomości podległych podziałowi.
The following user(s) said Thank You: AniAni

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Cieśla.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2020/03/06 11:47 #12278

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 169
 • Otrzymane podziękowania: 14
Art. 26 UoGN nas nie obowiązuje, co w tym wypadku?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przy opracowywaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu EGiB. Jak postąpi 2020/03/06 15:32 #12279

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 119
 • Otrzymane podziękowania: 47
Nie powinno być tego pytania, ale lepiej mieć więcej druknięte...

Ale tak de facto w przyjęciu granic przy podziale nic to nie robi, informujesz, że może wnieść o rozgraniczenie i do widzenia. Albo że może swoje roszczenia właśnie z art. 26 rościć

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.236 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się