Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT: Egzamin 21 lutego 2018 r.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/03/13 18:14 #6719

 • Geobelfer
 • Geobelfer Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 5
Ma ktoś zdjęcia lub kopie pytań z testu,

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/03/14 07:38 #6723

 • ewelka
 • ewelka Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 90
 • Otrzymane podziękowania: 52
Kilka osób robiło zdjęcia testu ale widać nie chcą albo nie mają czasu się nimi z nami podzielić... :huh:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/03/15 21:51 #6747

 • kamollos
 • kamollos Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 13
Dzisiaj przyszlo swiadectwo z GUGiK :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/07/08 15:50 #7900

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 959
 • Otrzymane podziękowania: 181
Treść pytań testowych

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się:
według miejsca zamieszkania właściciela
według miejsca jej położenia a jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości
według miejsca złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy
według uznania organu do którego złożono wniosek
2. Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie są organami naczelnymi w stosunku do
organów administracji rządowej
organów jednostek samorządu terytorialnego
samorządowych kolegiów odwoławczych
organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych
3. Do dóbr osobistych człowieka należą m.in.:
nazwisko lub pseudonim
zdrowie
swoboda sumienia
cześć
4. Do części składowych gruntu należą m.in.:
budynki
sprzęt rolniczy w gospodarstwie rolnym
drzewa
niezebrane plony w gospodarstwie rolnym
5. Rada Ministrów tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice w drodze rozporządzenia:
tylko na wniosek zainteresowanej rady gminy
poprzedzonego przeprowadzeniem przez zainteresowane rady gmin konsultacji z mieszkańcami
poprzedzonego w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów wydaniem opinii zainteresowanych rad powiatów
poprzedzonego przeprowadzeniem referendum lokalnego w sąsiednich gminach
6. Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi:
prace geodezyjne i kartograficzne
akty normatywne i ich urzędowe projekty
urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne
7. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:
trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała
użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii
rozpowszechniania programu komputerowego lub jego kopii
8. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
Konstytucja
ustawy
ratyfikowane umowy międzynarodowe
akty prawa miejscowego
9. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim decyzje wydaje:
wojewoda
marszałek województwa
wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem wojewódzkim
wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z wojewodą
10. Książka kontroli przedsiębiorcy zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli obejmuje m.in.:
oznaczenie organu kontroli
uzasadnienie wszczęcia kontroli
datę i godzinę podjęcia i zakończenia kontroli
zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych
11. Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP może pełnić:
naczelnik urzędu skarbowego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wojewoda
za zgodą właściwego ministra bank krajowy
12. Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie tematów danych przestrzennych:
gospodarowanie obszarem
zagospodarowanie przestrzenne
budynków
gleb
13. Włączenie do infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych należących do osób trzecich może nastąpić:
na ich wniosek
za zgodą właściwego organu wiodącego
z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli jest to zgodne z interesem publicznym
gdy wyłączane zbiory i usługi danych przestrzennych odpowiadają obowiązującym standardom technicznym
14. Do składu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy:
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Generalny Konserwator Zabytków
Główny Konserwator Przyrody
15. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule „poufne”, jeżeli ich ujawnienie:
w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
zakłóci porządek publiczny
osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej
zagrozi bezpieczeństwu obywateli
16. Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej może być osoba, która posiada m.in.:
obywatelstwo polskie
wykształcenie średnie
odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW
zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa
17. Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się dla osób wykonujących czynności przy stanowiskach i pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych na okres:
12 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
10 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
7 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"
4 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
18. Właściwym kodem rodzaju zasobu informacji przestrzennej jest:
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
zasób gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji kolejowej
zasób gromadzony przez organy policji
zasób gromadzony przez organy państwowej straży pożarnej
19. Ewidencja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej obejmuje informacje m.in.:
numer porządkowy zbioru danych przestrzennych
datę wysłania zgłoszenia przez organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji
obszar, do którego odnosi się zbiór danych `
nazwę zbioru danych przestrzennych
20. Na przestrzeń nazw identyfikatora zbioru danych przestrzennych składają się:
kod Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL
numer porządkowy, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji
kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych
nazwa zbioru danych przestrzennych
21. Przyrządy pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej jeśli są:
przy pobieraniu opłat, podatków
przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej
w ochronie praw konsumenta
przy ustalaniu wynagrodzeń i odszkodowań
22. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego może obejmować:
zatwierdzenie typu i legalizację jednostkową albo legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną
zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację ponowną
zatwierdzenie typu i legalizację i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową
legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną
23. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
swego małżonka
krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia
w której był biegłym
w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji
24. Uchwały Rady Ministrów:
mają charakter wewnętrzny lub zewnętrzny
obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty
stanowią podstawę decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów
podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem
25. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące:
ewidencji gruntów i budynków
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
ewidencji miejscowości, ulic i adresów
państwowego rejestru nazw geograficznych
26. System informacji o terenie zakładają i prowadzą:
Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju
wojewoda – w województwie
starosta – w powiecie
wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w gminie
27. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają prace geodezyjne:
zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych
przedstawianie terenów zamkniętych na mapach topograficznych
zakładanie systemów informacji o terenie
ochrona znaków geodezyjnych
28. Wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może być osoba, która spełnia m.in. następujące wymagania:
posiada uprawnienia zawodowe w zakresu 1, 2 i 3
korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
posiada dyplom ukończenia studiów wyższych
2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej
29. Rodzajami materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie informacji niejawnych są:
zobrazowania o geometrycznej zdolności rozdzielczej 0,5m lub wyższej, wykonane w dowolnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego
materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego, jeżeli gęstość punktów zarejestrowanych przez urządzenie skanujące ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy lub większą, badaną w obszarze próbkowania 50 m x 50 m
materiały zawierające rysunek, obraz lub rezultaty pomiarów pozwalające na określenie współrzędnych z dokładnością właściwą dla map w skali 1:50000
materiały oraz bazy danych, zawierające informację opisową lub w postaci znaku graficznego o przeznaczeniu obiektów położonych na terenach zamknięty6ch, jeżeli nadano im klauzulę tajności
30. Do określenia przebiegu granic miejscowości wykorzystuje się:
dane państwowego rejestru granic
ewidencji gruntów i budynków
kroniki
zeznania świadków
31. W przypadku ustalania numerów porządkowych związanych z nowymi niezabudowanymi dotychczas ulicami stosuję się następujące zasady:
numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z północy na południe oraz ze wschodu na zachód
numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami parzystymi, a po prawej stronie nieparzystymi
numery porządkowe budynków przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
32. Na adres budynku składają się informacje:
rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (sołectwo, dzielnica, osiedle i inne)
identyfikator działki ewidencyjnej
numer porządkowy
kod pocztowy
33. W bazie danych PRG gromadzi się m.in. informacje dotyczące:
przebiegu granic rejonów statystycznych
adresów i ich lokalizacji przestrzennej
granic red
pól powierzchni obrębów i działek ewidencyjnych
34. W powiatowej części zasobu są gromadzone:
bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000
materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów
opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów
bazy danych dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych
35. Materiały i zbiory danych gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pozyskuje się w wyniku:
działań organu prowadzącego zasób
przekazania przez notariuszy aktów notarialnych
teletransmisji danych
przyjęcia darowizny
36. Portal internetowy, przez który organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny, powinien zapewniać co najmniej:
w sposób zapewniający każdemu bezpłatny dostęp do materiałów zasobu
możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu
możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych
pobierania materiałów zasobu
37. Druk wniosku o udostępnienie materiałów zasobu zawiera konieczność podania m.in.:
imienia i nazwiska oraz numer PESEL wnioskodawcy
miejsca zamieszkania albo adresu i siedziby wnioskodawcy
danych kontaktowych wnioskodawcy
daty i podpisu wnioskodawcy
38. Dane identyfikujące wnioskodawcę we wniosku o uwierzytelnienie dokumentów to m.in. poniższe dane obowiązkowe:
imię i nazwisko lub nazwa
nr PESEL lub REGON
adres
adres poczty elektronicznej
39. Osobę zainteresowaną dopuszcza się warunkowo do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego gdy braki dotyczą wpisów poświadczających przebieg praktyki zawodowej wykazanej w dzienniku praktyki zawodowej, w tym:
brak identyfikatora ewidencyjnego materiału, gdy dokumentacja geodezyjna lub kartograficzna podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
brak pieczątki wykonawcy, u którego osoba zainteresowana odbywała praktykę zawodową
brak oznaczenia położenia lub wielkości obiektu, którego dotyczyły prace objęte praktyką zawodową osoby zainteresowanej
brak daty potwierdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe
40. Koszty postępowania kwalifikacyjnego obejmują:
wynagrodzenia, przejazdów, noclegów i diet członków komisji kwalifikacyjnej
organizowania okresowych posiedzeń komisji kwalifikacyjnej, a także narad prezydium komisji kwalifikacyjnej
związane z obsługą prac komisji kwalifikacyjnej, w tym obsługą księgową o obsługą administracyjno-prawną
wydawnictw informacyjno - szkoleniowych
41. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
projektowanie i wykonywanie pomiarów związanych z zakładaniem podstawowych osnów geodezyjnych
wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:5 000
wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000
wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:25 000
42. Współdziałanie Głownego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa polega na:
przekazywaniu sobie nieodpłatnie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i lartograficznego
przekazywaniu sobie nieodpłatnie materiałów wojskowego zasobu geograficznego
przestrzeganie obowiązujących standardów w odniesieniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wojskowego zasobu geograficznego w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych
zawierania porozumień
43. Jednym z członów określających zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w numerze licencji jest m.in.:
K05 - dla materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia
K08 - dla danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości
N - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej
T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą okresowych usług sieciowych
44. Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera informacje:
identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych
cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych
dane określające położenie obszaru objętego zgłaszanymi pracami geodezyjnymi
wysokość opłaty za czynności geodezyjne
45. Prace geodezyjne obejmują:
wykonywanie pomiarów astronomicznych
wykonywania map topograficznych
wykonywanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych
przetwarzanie wyników pomiarów grawimetrycznych
46. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi nie są m.in.:
mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000
mapy zasadnicze w skalach: 1: 500, 1:1000, 1:2000
mapy topograficzne w skalach: 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000
mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000
47. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
minister właściwy do spraw administracji publicznej
wojewoda
marszałek województwa
starosta
48. Do zadań gminy należy m.in.:
ustalanie numerów porządkowych
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
prowadzenia ewidencji nazw geograficznych
prowadzenie rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
49. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy m.in.:
ochronie przyrody
ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
obronności państwa
kulturze
50. Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje m.in.:
wójt
geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia
starosta
sąd
51. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada się m.in. przez przetworzenie materiałów źródłowych:
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
mapy zasadniczej
pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu
map wielkoskalowych
52. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
klas bonitacyjnych gruntów
właścicieli nieruchomości lub samoistnych posiadaczy
informację o wpisaniu do rejestru zabytków
objęcia gruntu formą ochrony przyrody
53. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się :
w postaci dokumentów elektronicznych w formacie GML
w postaci zaświadczeń
za pomocą usług sieciowych
tylko osobiście w gminie
54. Oceny przydatności użytkowej zasobu geodezyjnego dokonuje:
komisja powołana przez geodetę powiatowego
komisja powołana przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
komisja powołana przez starostę
komisja pracowników ośrodka dokumentacji
55. Użytkownik posiadający profil zaufany ePUAP może dokonać w systemie teleinformatycznym zmiany:
środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelnienia w systemie
adresu poczty elektronicznej
adresu zamieszkania
sposobu autoryzacji
56. Licencja dotycząca udostępniania zbioru danych:
otrzymuje numer składający się z 4 członów
może dotyczyć pojedynczego udostępnionego materiału zasobu
może dotyczyć wielu materiałów zasobu, objętych jednym wnioskiem
wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych
57. Prawna kontrolo metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:
legalizację pierwotną przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu
legalizację ponowną w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania
kontrolę wyrywkową
zatwierdzenie typu przyrządu przez wprowadzeniem przyrządu do obrotu
58. Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje sie tereny zajęte pod:
lotniska wojskowe
porty wojenne
obiekty obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju
urządzenia marynarki wojennej
59. O wyznaczonym terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna powiadamia osobę zainteresowaną np. za pomocą zawiadomienia:
telefonicznego
w postaci papierowej
w postaci elektronicznej
faksem
60. W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej z urzędu wchodzą:
Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Inspektor Ochrony Przyrody
Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez zmooda.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/07/08 15:52 #7901

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 959
 • Otrzymane podziękowania: 181
Klucz GUGiK
1 B
2 ABD
3 ABCD
4 AC
5 BC
6 D
7 ABCD
8 ABC
9 C
10 ABD
11 ABCD
12 ACD
13 ABCD
14 AB
15 BD
16 AD
17 BC
18 AB
19 ACD
20 AC
21 ABCD
22 ABCD
23 ACD
24 BD
25 AB
26 AC
27 ABCD
28 B
29 AD
30 ABCD
31 BC
32 ACD
33 ABC
34 CD
35 AD
36 BC
37 BCD
38 AC
39 ABCD
40 ABCD
41 AD
42 ABCD
43 ACD
44 ABC
45 ACD
46 ABCD
47 BCD
48 AB
49 ABCD
50 AD
51 ABCD
52 ABCD
53 ABC
54 C
55 ABD
56 ABC
57 ABD
58 ABCD
59 BC
60 AB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/08/08 15:05 #8017

 • Geobelfer
 • Geobelfer Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 5

zmooda napisał: Klucz GUGiK
60 AB

Jest jakieś oficjalne źródło tego klucza?
ponieważ
"60. W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej z urzędu wchodzą:
Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Inspektor Ochrony Przyrody
Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego
"
Przy czym "Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad" to jakaś kosmiczna bzdura.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/08/08 18:16 #8019

 • lprzybek
 • lprzybek Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 6
31. W przypadku ustalania numerów porządkowych związanych z nowymi niezabudowanymi dotychczas ulicami stosuję się następujące zasady:
A. numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z północy na południe oraz ze wschodu na zachód
B. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
C. numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami parzystymi, a po prawej stronie nieparzystymi
D. numery porządkowe budynków przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

W pytaniu jest błąd w kluczu. W pytaniu 31 poprawna jest tylko odpowiedź B.
The following user(s) said Thank You: Geobelfer

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/08/09 14:17 #8031

 • zzzgeo
 • zzzgeo Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 2
13. Włączenie do infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych należących do osób trzecich może nastąpić:
na ich wniosek
za zgodą właściwego organu wiodącego
z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli jest to zgodne z interesem publicznym
gdy wyłączane zbiory i usługi danych przestrzennych odpowiadają obowiązującym standardom technicznym

Odpowiedź D ? Albo kolejny błąd w kluczu albo pomyłka w pisowni, bo jest słowo "wyłączane" a w art.10.1 ustawy - włączane zbiory i usługi danych...21. Przyrządy pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej jeśli są:
przy pobieraniu opłat, podatków
przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej
w ochronie praw konsumenta
przy ustalaniu wynagrodzeń i odszkodowań

Przy dokonywaniu kontroli celnej - art.8.1.3 Ustawa Prawo o miarach
The following user(s) said Thank You: Geobelfer

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez zzzgeo.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/09/07 06:41 #8133

 • Geobelfer
 • Geobelfer Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 5
Warto się odwoływać od wyników pisemnego, jeżeli pytania były niejasne, lub były błędy w kluczu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/12/23 21:48 #8617

 • podrygi
 • podrygi Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 43
 • Otrzymane podziękowania: 7
56. Licencja dotycząca udostępniania zbioru danych:
otrzymuje numer składający się z 4 członów
może dotyczyć pojedynczego udostępnionego materiału zasobu
może dotyczyć wielu materiałów zasobu, objętych jednym wnioskiem
wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych

a dlaczego odpowiedz A?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/12/23 21:50 #8618

 • podrygi
 • podrygi Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 43
 • Otrzymane podziękowania: 7
25. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące:
ewidencji gruntów i budynków
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
ewidencji miejscowości, ulic i adresów
państwowego rejestru nazw geograficznych

chyba prawidlowe to ABCD?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 21 lutego 2018 r. 2018/12/27 10:00 #8625

 • lewar
 • lewar Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 16
W 10 pyt. prawidłową odp. wydaje się być tylko odp. A.
Prawo przedsiębiorców Art. 57 ust. 2

W 16 pyt. też jest coś namotane.
Wg. mnie prawidłowa odp. to AC.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych art. 14 ust. 3

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez lewar.
Czas generowania strony: 0.348 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się