Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Egzamin 23 lipca 2019 r.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 18:56 #10462

 • taurin
 • taurin Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 2
Cześć.
Jak poszedł egzamin? Pojawiły się na teście jakieś nowe pytania?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 20:28 #10463

 • Megan
 • Megan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 148
 • Otrzymane podziękowania: 71
Test nie był trudny. Nie zdały go 3 osoby. Wszystko do znalezienia. Jak wrócę to jutro opiszę co pamiętam. Na zakres 1 było jakieś nowe pytanie o tereny zamknięte chyba, ale nie było trudne, bo opisowke zdali wszyscy. Na dwójkę pytania opisowe :
1. droga konieczna i na jakiej mapie się ją wykonuje,
2. Ochrona gruntów leśnych rolnych art. 7 caly
3. Formalne i prawne możliwości właścicieli przy modernizacji i okresowa weryfikacja. Już takie pytanie było.
Dwójkę zdali wszyscy, ustny z 1 nie zdały 3 albo 4 osoby.
The following user(s) said Thank You: zmooda, widnokrag

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 20:44 #10464

 • Megan
 • Megan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 148
 • Otrzymane podziękowania: 71
Testy tak na szybko co pamietam: do kiedy mapa analogowa, co to mapa zasadnicza, zadania służby geodezyjnej, kto ustala tereny zamknięte, kiedy przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół, raporty podstawowe egib, kiedy właściciel zawiadamia o zmianach w egib, art. 12c.2 pgk, ile teryt ma członow, co to teryt, 46g.5, 47b.1 48a.2 to z pgk, organy miar art. 10, mienie komunalne, statut gminy, oświadczenie woli, z PZP art. 3, infrastruktura przestrzenna art. 9, 19,
The following user(s) said Thank You: zmooda, an_po, widnokrag

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Megan.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 20:54 #10465

 • Megan
 • Megan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 148
 • Otrzymane podziękowania: 71
Konstytucja władza ustawodawczą, KPA art. 21, 24, 237. KC kiedy za zmarłego uznają, z prawa o miarach co to międzynarodowy układ jednostek miar, z niejawnych art. 1.2. Więcej nie pamiętam.
The following user(s) said Thank You: an_po, widnokrag, agrogeo.gs

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 21:00 #10466

 • Megan
 • Megan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 148
 • Otrzymane podziękowania: 71
Testy58/60, opisowka 20/21 ustny do przodu. Moje pytania: wymienić wszystkie protokoły jakie sporządza geodeta, kto zajmuje się ochroną znaków granicznych, ustalenie granic wg egib.
Tym optymistycznym akcentem kończę na 2 przygodę z uprawnieniami. Dziękuję twórcom strony, że wpadli na taki dobry pomysł, ponieważ była w nauce niezastąpiona pomocą. I mam prośbę do użytkowników nie oczekujcie tylko na informacje, dzielcie się wiedzą z innymi. To będzie wszystkim pomocnym, a i strona będzie żyła.
Pozdrawiam wszystkich korzystających z tej strony, życzę Wam powodzenia.
The following user(s) said Thank You: zmooda, PiotrS, widnokrag, taurin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Megan.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 21:18 #10467

 • Aleksandra
 • Aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 124
 • Otrzymane podziękowania: 29
Hello ja miałam 58/60 i 20/21
Też dziękuję wszystkim i przede wszystkim administratorowi i tym którzy dzielili się pytaniami po egzaminach :))))
Wielkie dzięki!
Ja miałam na ustnym
Na podstawie czego starosta aktualizuje egib
Z pgik wymienić
Jakie prawne skutki Zridy
I kto może rozgraniczenie robić
Łatwe.
Opisowka też nie była trudna ale bardzo dużo do napisania.
Zresztą to 3 pytanie już się chyba w tym roku pojawiło.
The following user(s) said Thank You: zmooda, widnokrag

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 21:26 #10468

 • Aleksandra
 • Aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 124
 • Otrzymane podziękowania: 29
Jeszcze do tego co Megan dopisze:
Test ile ma dni przedsiębiorca na podpisanie protokołu,
Decyzja ostateczną kiedy może być (zmieniona?) 140 albo 145 kpa
Coś o zaświadczeniu było,
The following user(s) said Thank You: zmooda, widnokrag

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 21:37 #10469

 • gallanonim
 • gallanonim Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 4
Tak na szybko do powtórzenia przed kolejnymi dniami egzaminów :
do kiedy mapa analogowa,
PGIK Art. 53b. 1. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.
co to mapa zasadnicza,
PGIK
mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;
zadania służby geodezyjnej,
PGiK
Art. 7. 1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:
a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),
b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,
c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,
d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,
e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;
3) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;
4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
5) (uchylony)
6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;
7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;
8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;
9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.
kto ustala tereny zamknięte,
PGiK art. 4
2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.
kiedy przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół,
art. 9
14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.
raporty podstawowe egib,
EGiB
§ 22. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:
1) rejestr gruntów;
2) rejestr budynków;
3) rejestr lokali;
4) kartotekę budynków;
5) kartotekę lokali;
6) mapę ewidencyjną.
kiedy właściciel zawiadamia o zmianach w egib,
art. 22
2. Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
art. 12c.2 pgk,
2. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumenty zawierające wyniki geodezyjnej
ile teryt ma członow,
3
co to teryt,
par 1 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
46g.5,
5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.
47b.1
Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
48a.2
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.
to z pgk obydwa,
organy miar art. 10,
Art. 10. Organami administracji miar są:
1) Prezes Głównego Urzędu Miar, będący centralnym organem administracji rządowej;
2) dyrektorzy okręgowych urzędów miar, zwani dalej „dyrektorami”.
3) (uchylony)
mienie komunalne,
Art. 43. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
statut gminy,

Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.
2. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.
oświadczenie woli,
Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
z PZP art. 3,
???
infrastruktura przestrzenna art. 9, 19,
Art. 9. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:
1) słowa kluczowe;
2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3) jakość i ważność zbiorów;
4) stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) położenie geograficzne;
6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których mowa w art. 18, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:
1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji;
2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;
3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2;
4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury;
5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;
6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;
7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.
The following user(s) said Thank You: zmooda, hakuna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 21:44 #10470

 • Aleksandra
 • Aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 124
 • Otrzymane podziękowania: 29
I jeszcze było kto uzgadnia sieci na terenach zamkniętych
Z pgik (wyrzuciłam materiały więc nie powiem artykułu) ale odpowiedz była projektant w uzgodnieniu....
Chwilę tego szukałam.
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 21:50 #10471

 • gallanonim
 • gallanonim Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 4
Cz 2
Konstytucja władza ustawodawczą,
Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
KPA art. 21, 24, 237.
Art. 21. § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:
1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości;
2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony;
3) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.
§ 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.
Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.
Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36–38.
KC kiedy za zmarłego uznają,
Uznanie za zmarłego
Art. 29. § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu.
§ 2. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.
Art. 30. § 1. Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie.
§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub
okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość.
§ 3. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nieprzewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać.
Art. 31. § 1. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego.
§ 2. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych – pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe.
§ 3. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia.
Art. 32. Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.
z prawa o miarach co to międzynarodowy układ jednostek miar
4) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Generalną Konferencję Miar;
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/23 22:57 #10472

 • levis_21
 • levis_21 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 9
Pgik art. 28d w sprawie usytuowania sieci na terenach zamkniętych
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez levis_21.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/24 00:15 #10473

 • Megan
 • Megan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 148
 • Otrzymane podziękowania: 71
Jeszcze z testów:
1. Z rozp warunki organizacyjne, kadrowe....par.2
2. Z rozp. ws materiałów gik , które podlegają ochronie par. 3
3. Do zadań własnych gminy należy: uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (pzp art.3.1)
4. Kiedy sie przyjmuje materiały do pzgik - rozp. ws organizacji ... par. 13.1
5.To samo rozporządzenie par. 27.2 coś o komisjii i do tego art.40.4 z pgk jako następne pytanie
6. Jak często następuje aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych par. 6.5
7. Z pgk art. 6a.5
8. Pgk 40c.2, 9.8, 4.2a
Z bdotu, gesutu nie było nic.
Pani przewodnicząca sama stwierdziła, że test nie był trudny, bywały trudniejsze
Na zakres.pierwszy to co zapamiętałam to na ustnym: błąd średni położenia punktu, pomiary RTK, mapa do wywiadu, minimalna odległość przy metodzie biegunowej i chyba kiedy można wykonywać pomiary/wykorzystać do pomiaru na nowym świeżo zastabilizowanym reperze (coś w tym stylu, ale dokładnie nie pamiętam, napisałam, bo może komuś to się przyda, że jakie rzeczy pytają), czy można mierzyć innymi metodami, jakie warunki muszą być spełnione, ktoś miał jakim symbolem oznacza się żywopłot na mapie.
Ogólnie dostaje się 3 pytania i się wychodzi. Komisja się naradza i wołają. Robią dopytke i 4 pytanie, albo informują że się zdało.
Po tej dopytce też się wychodzi i sie czeka na wynik i znowu wołają. Piątego pytania już nie ma. Ogólnie jak jest dopytka to trwa to mega długo.
Nasza komisja, ponieważ zdałam to oczywiście złego słowa nie powiem, ponieważ nie mogę. Byli ok. Wszyscy. Pomagali i naprowadzali. A przy tym sympatyczni i rozladowywali atmosferę.
The following user(s) said Thank You: zmooda, gallanonim, hakuna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Megan.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/24 13:14 #10475

 • Anna88
 • Anna88 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 5
Moje pytania na ustnym z zakresu 2:
1. Kto wydaje decyzję zatwierdzającą realizacje inwestycji drogowej dla dróg publicznych?
2. Jakie dokumenty przygotowuje geodeta i co zawierają podczas rozgraniczenia gdy nie można ustalić przebiegu granic na podstawie zebranych dowodów, dokumentacji, oświadczenia stron oraz nie zawarto ugody?
3. Co zawiera szkic ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych?
The following user(s) said Thank You: *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/24 15:40 #10476

 • widnokrag
 • widnokrag Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 9
Dzisiejszy ustny
<a href=" www.fotosik.pl/zdjecie/8de4ef5d58778fd8 " target="_blank"><img src=" images89.fotosik.pl/222/8de4ef5d58778fd8med.jpg " border="0" alt="" /></a>
The following user(s) said Thank You: *geometra*, gro7sek, Titelatury

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 23 lipca 2019 r. 2019/07/24 15:45 #10477

 • widnokrag
 • widnokrag Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 9
<a href=" www.fotosik.pl/zdjecie/2051b7f9c84d95f8 " target="_blank"><img src=" images91.fotosik.pl/222/2051b7f9c84d95f8med.jpg " border="0" alt="" /></a>
The following user(s) said Thank You: *geometra*, mon

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.525 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się